ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ:

Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана национална хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти
Лого на Добро Хранене за Добро Бъдеще

Проект: "Добро хранене за добро бъдеще"

Проблемът: Осигуряването на качествена и здравословна храна  на деца от 0 до 3 годишна възраст, е от ключово значение за ранното детско развитие. Наличните статистически данни показват, че в България практики на добро хранене са напълно пренебрегвани, а като основни причини се посочват ниския социален статус, финансовата нестабилност, както и липсата на достатъчно информация. България е и една от  страните, в които липсват  каквито и да е социални  услуги подкрепящи здравословното хранене. Това води до редица негативни последствия свързани с нездравословното изхранване на децата в ранна детска възраст, а липсата на каквато и да е подкрепа за справяне с проблема, подсказва за задълбочаването на неговата сериозност. 

Обхватът:

Проблемът дълги години е минавал в страни от полезрението на институциите, за това липсват и по-конретни данни и анализи за групите, които са пряко потърпевши от липсата на подкрепа за здравословно хранене. Но и без необходимите анализи, можем да приемем факта, че проблемът е всеобхватен и засяга преди всичко уязвими общности, хората от ромски произход и групите попадащи в риск от бедност.

Възможни решения и цели на инициативата:

Основната ни  цел е да реализираме застъпническа кампания, която да допринесе за промяната на определени политики, така че да се осигури възможност за достъп до здравословно хранене на всички деца, независимо от отдалечеността на мястото им на живеене, нито от социално-икономическото положение на родителите им. Колкото и да е трудна тази цел, тя далеч не е непостижима. И тъй като нямаме съмнение, че това решение минава през реализирането на нова социална услуга, или допълването на настояща такава, планираме  провеждането на застъпнически действия пред институциите, имащи законовите правомощия, да решат задълбочаващия се проблем с нездравословното и недоброто хранене на деца от 0 до 3 годишна възраст в България.

Как ще бъде постигната промяната: Тъй като за работната група е ясно, че липсват ключови данни за обхвата на проблема, една от първите дейности включва разработването на актуален анализ на проблема.Паралелно с анализа, ще реализираме и своя комуникационна стратегия за презентирането и популяризирането на този анализ, както и на  целите на нашия проект, механизмите, чрез които смятаме да го реализираме. Може би най-ключов елемент от реализацията на тази нелека задача, е провеждането на редица срещи с представителите на институции и експерти, от които в голяма степен зависи приемането на политики водещи до промяна на ситуацията. Това ще представлява и нашата ключова дейност , за която се изисква много добра подготовка от страна на организациите, стоящи зад проекта, ясна аргументация и експертен потенциал. 

Какво е очакваното въздействие: Тъй като за работната група е ясно, че липсват ключови данни за обхвата на проблема, една от първите дейности включва разработването на актуален анализ на проблема.Паралелно с анализа, ще реализираме и своя комуникационна стратегия за презентирането и популяризирането на този анализ, както и на  целите на нашия проект, механизмите, чрез които смятаме да го реализираме. Може би най-ключов елемент от реализацията на тази нелека задача, е провеждането на редица срещи с представителите на институции и експерти, от които в голяма степен зависи приемането на политики водещи до промяна на ситуацията. Това ще представлява и нашата ключова дейност , за която се изисква много добра подготовка от страна на организациите, стоящи зад проекта, ясна аргументация и експертен потенциал. 

Партньори: