Защо е важно ранното детско развитие /РДР/?

Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова е важно децата да имат сигурна, безопасна и любяща среда, достъп до здравни услуги, пълноценно хранене и стимулираща грижа. Доказано е, че инвестициите от 0 до 3 години са с най-висока възвращаемост и предопределят на по-късен етап образователния успех и икономическата активност на всеки човек.

Социалната изолация, бедността и дискриминацията, пред които са изправени повечето ромски семейства в България, са основните бариери пред родителите за осигуряване на качествена грижа за детето в ранна възраст. А наличните, но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства не гарантират пълноценното развитие на детето. За това свидетелства и официалната статистика, според която в областите с най-голяма концентрация на ромско население, детската смъртност е в пъти по-висока от средната за страната.

Как е възможна промяната и как да подкрепим ранното детско развитие /РДР/ в България?

Първите години от живота поставят основата на физическото, социално-емоционалното, когнитивното и двигателното развитие на всяко дете. През този период децата имат нужда от сигурна и безопасна среда, оптимално хранене и стимулираща грижа, за да могат растат здрави и да разгърнат своя потенциал. Това е невъзможно без подкрепата на родителите и възрастните около тях.

Този период на детското развитие изисква система от междусекторни интервенции за деца, техните родители и хората, полагащи грижи за деца, за да се постигнат сигурност и максимални резултати в развитието на детето.

Вярваме в това, че способността на семействата и на полагащите грижи да подкрепят развитието на малките деца е в пряка зависимост от добре функциониращи и междусекторни политики, програмите и услугите за осигуряване на пълноценна грижа, особено през първите 3 години от живота на детето, тогава, когато се развива 80 % от мозъка на детето.

Добрите практики, които характеризират успешните програми и интервенции в сферата на ранното детско развитие, се базират на целенасочената комбинация от следните основни принципи:

 • Грижещите се за детето са най-способни да осигурят на децата си пълноценна грижа, когато самите те се чувстват сигурни – емоционално,
  финансово и социално.
  • Затова е необходима подкрепа за възрастните (родители, учители, полагащи грижи), за да добият умения, които подкрепят развитието на
   децата, за които се  грижат;
  • Както и създаване на целенасочени интервенции, които да адресират източниците на значими стрес и затруднения за семействата
   (например: липса на дом, насилие, специални нужди за детето, депресия на член на семейството/родител);
 • Подкрепа за здравословното хранене за деца и майки преди, по време и след раждането, което да гарантира нормално развитие и растеж на
  детето;
 • Подобряването на качеството на услугите за грижа за деца, както и улесняването на достъпа до тези услуги от семейства живеещи в трудност;
 • Полагане на ясни цели и конкретен план за действие, които да допринесат за успеха на изброените добри практики;

В Европа се прилагат разнообразни услуги за РДР. Доклад на международната организация ISSA (International Step by Step Association) разграничава 6 вида такива услуги:

 • Услуги за домашно посещение
 • Услуги за обучение / подкрепа на родители
 • Услуги за образование и грижи в ранна детска възраст (детски ясли)
 • Дневна грижа в център (само грижи / без образователни услуги за деца)
 • Дневни грижи в домовете (услуги за грижа, регулирани от правителството)
 • Услуги на общностни центрове за малки деца и техните семейства (примери: детски площадки, възможност да оставиш детето за кратко време и др.)

България е сред малкото страни в Европейския съюз, в които усилията в сферата на ранното детско развитие са все още фрагментирани и неуверени. Добрите практики от други Европейски държави могат да  послужат за адаптирането и създаването на целенасочени политики, които да осигурят качествени и достъпни услуги за семейства полагащи грижа за деца до 3 години.