“С грижа от 0 до 3” има нужда от още съмишленици:

„С грижа от 0 до 3“ поставя основите на промяната, която да направи възможна по-добрата грижа в първите години от живота на децата живеещи в трудност в България. Всички заинтересовани страни с опит в създаването на политики, практици в социалните дейности и грижите за децата, както и представители на институции и граждански организации, ще са ценни съмишленици на застъпническите усилия за по-добри политики в сферата на майчиното и детско здраве. Пишете ни и се присъединете.

Партньори:

Сдружение ”Клуб на нестопанските организации - Търговище”

Застъпник в направление ”Здраве”

Клубът подкрепя деца и семейства от рискови общности, като подобрява техния здравен, социален и образователен статус. Организацията участва в програми с грижа към деца и родители; предоставя безлихвени заеми за подобряване на жилищните условия; участва в изработването на местни политики и стратегически документи, свързани с подкрепата за уязвими групи. Сдружението е учредител и член на национални мрежи, създадени да провеждат застъпнически дейности в областта на правата на децата и гражданското участие.

Лице за контакти: Невена Маджарова, E-mail: clubngo@abv.bg
Уебсайт: https://www.clubngo.org

Сдружение ”ЛАРГО“ – Кюстендил

Застъпник в направление ”Здраве” и “Ранно учене и полагане на отзивчиви грижи”

Сдружението възниква с целта да подпомогне най-уязвимите членове на обществото, които имат ограничен достъп до здравни, социални и образователни услуги. В своята дейност, „ЛАРГО“ разчита на вътрешните сили на самата ромска общност и работи активно за привличането и обучението на доброволци – ученици и студенти – а също така търси подкрепата и сътрудничеството на други граждански организации, за да увеличава своя опит и да се адаптира успешно към световни модели за социално включване, образователна и трудова интеграция.

Лице за контакти: Сашо Ковачев, E-mail: largo_2007@abv.bg
Уебсайт: http://www.largo-kn.com

Сдружение ”Жажда за Живот" - Сливен

Застъпник в направление ”Здраве”

Организацията работи за изграждането на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита за една от най-уязвимите рискови групи в нашето общество – майките и децата от ромска общност. Основните дейности на сдружението са насочени към развитие и утвърждаване на ефективни практики за грижа за деца; информиране, включване и овластяване на семейства; намаляване на насилието и адресиране на недостатъчната грижа към деца и семейства от институциите.

Лице за контакти: Стефан Стефанов, E-mail: info@thirstforlife-bg.com
Уебсайт: http://www.thirstforlife-bg.com/bg/

Сдружение ”Национална мрежа на здравните медиатори"

Застъпник в направление ”Здраве”

Основни цели на организацията са: застъпничество за подобряване на достъпа до здравни грижи и услуги за най-бедните и уязвими членове на обществото; развитие и устойчивост на професията „здравен медиатор“; подобряване на квалификацията на здравните медиатори, мониторинг и супервизия. Национална мрежа на здравните медиатори провежда различни застъпнически кампании в сферата на майчиното и детско здравеопазване, подобряване на профилактиката на инфекциозни заболявания, намаляване на дискриминацията и много други.

Лице за контакти: Диляна Дилкова, E-mail: d.dilkova@gmail.com
Уебсайт: http://www.zdravenmediator.net/

Фондация "Здраве и социално развитие" (Хесед)

Застъпник в направление ”Пълноценно хранене"

Мисията на фондацията е да утвърждава възможности за личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социално благополучие, както и да създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности. Фондацията промотира здраве и интегрирани услуги. А също така прилага успешни модели за ранно детско развитие – програми за бременни, семейства с малки деца, целодневна грижа, училищна подкрепа, развитие на социални и житейски умения и др.

Лице за контакти: Силвия Василева, E-mail: s.vassileva@hesed.bg
Уебсайт: http://hesed.bg/

Сдружение ”Знание - Ловеч"

Застъпник в направление ”Пълноценно хранене"

Мисията на сдружение “Знание – Ловеч“ е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот. До момента, фондацията е изпълнила над 40 проекта, насочени към подпомагане на социално уязвими групи, подобряване на активността и информираността сред подрастващата група от населението, както и проекти допринасящи за повишаване капацитета на неправителствени организации в България.

Лице за контакти: Ралица Попова, E-mail: popova.ralitsa@gmail.com
Уебсайт: http://znanielovech.org/ 

Сдружение ”Бъдеще за децата" - Казанлък

Застъпник в направление ”Пълноценно хранене"

Сдружението работи в подкрепа на рискови групи деца и семейства като осигурява условия за тяхното развитие и социално включване. Управлява две социални услуги в обществена подкрепа и социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. През последните години реализира проекти и инициативи в подкрепа на доброто родителстване и дарителски кампании за подкрепа на семействата.

Лице за контакти: Мария Гинева, E-mail: special_child@abv.bg
Уебсайт: http://speckids.org/

Фондация "Фонд ИГА" - Пазарджик

Застъпник в направление “Ранно учене и полагане на отзивчиви грижи” и "Сигурна и безопасна среда"

Организацията инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността. ИГА организира инициативи, насочени към реформи на наказателно-изпълнителната система в България и работи по предоставяне на социални услуги на различни целеви групи. Фондацията разработва и внедрява експериментални програми и модели; развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности; подобрява диалога и междуинституционалните връзки  и др.

Лица за контакти: 
Люба Батембергска, E-mail: l_batembergska@yahoo.com
Илиана Найденова, E-mail: naidenova.iliana@gmail.com

Уебсайт: http://www.iga-bg.org/

Сдружение ”Инициатива за равни възможности" - София

Застъпник в направление ”Сигурна и безопасна среда”

Сдружението развива инициативи, насочени към утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население чрез разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие; правно образование и  осигуряване на равни възможности в основните обществени области – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия. Има за цел и насърчаването на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

Лице за контакти: Даниела Михайлова, E-mail: equal_opportunities@abv.bg
Уебсайт: https://www.equalopportunities.eu/bg/

Женско ромско сдружение "Хаячи" - Нови Пазар

Застъпник в направление ”Сигурна и безопасна среда"

Сдружението поддържа добро сътрудничество и реализира успешно инициативи с институции, граждански общества и доставчици на социални услуги. Работи в общността в различни направления и аспекти като полагане на основи за развиване на морални и духовни ценности, приобщаване на младежите в живота на общността и в регулиране на неговите устои, създаване на условия за стимулиране на положителните нагласи сред общността. Хаячи създава възможности, дейности и програми за задоволяване на потребностите на нуждаещите се от услуги лица, засилване на социалното включване и предлагане на труд, с цел постигане на ефективна и устойчива държавна и общинска политика за подкрепа на лицата от уязвимите групи.

Лице за контакти: Мюзеям Али, E-mail: hayaci@abv.bg
Уебсайт: https://hayaci.eu/

Фондация "Бъдеще" - Ракитово

Застъпник в направление ”Ранно учене и полагане на отзивчиви грижи"

Организацията работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Мисията и е да работи активно за интегриране в обществото на хора от различни етнически и социални групи, религиозна и национална търпимост, като фокусира усилията си към децата и младежите за подобряване на жизнения им стандарт чрез повишаване на културното им възпитание и материално подпомагане. Организацията развива капацитета на общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи. Работи в сферите на образованието, подобряването на жилищните условия, здравеопазване и социални дейности, вкл. директна работа със семейства, деца и институции.

Лице за контакти: Анче Кривонозова, E-mail: future_rakitovo@abv.bg