ДОКЛАД  |  30 Юли, 2021

Обзор на наличните изследвания по темата за храненето на децата от 0 до 3 години и на децата от уязвимите групи

Обзорният доклад на работна група Пълноценно хранене представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата и малки деца до една година.
Изтеглете докладите на работна група направление „Пълноценно хранене“ към проекта С грижа от 0 до 3 – “Нужди и предизвикателства в храненето на деца от 0 до 3 години”, “Защо храненето” и “Обзор на наличните изследвания по темата за храненето на децата от 0 до 3 години и на децата от уязвимите групи”.

ДОКЛАД  |  30 Юли, 2021

Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО

Обосновка на необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни жени и родилки.

7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и? е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване. Това крие сериозни рискове за здравето и живота на бебетата и маи?ките. Затова България е с наи?-лошите показатели в Европа по мъртвородени, детска смъртност и аборти.

Колко са здравно неосигурените жени у нас и колко от тях раждат? Защо е важно да се проследява бременността от специалист? Кои са публичните политики, които могат да помогнат? Изтеглете целия доклад на Сдружение Ларго.

ДОКЛАД  |  30 Юли, 2021

Профил на България, изготвен в рамките на европейската кампания Първите години - първи приоритет

България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като вероятността дете да умре между раждането и петгодишна възраст е 70% по- висока от средната за ЕС (Евростат, 2020).

ДОКЛАД  |  20 Юли, 2021

Общностен здравен мониторинг 2021 от Сдружение Ларго - Кюстендил

Сдружение ЛАРГО провежда ежегодно общностен мониторинг на здравните услуги в кв. „Изток” на гр. Кюстендил. Целта на мониторинга е да събира актуална информация за самооценката за здравето на жителите на общността, за достъпа до здравни услуги, медицински специалисти, здравна информация, лекарства, изследвания и др. Резултатите от мониторинга се обсъждат публично и представят пред всички заинтересовани страни, за да могат да послужат в застъпническите дейности на ЛАРГО, свързани с ранното детско развитие, грижата за бременните жени, майките и бебетата, подкрепата за уязвимите групи на общността и др. 

Здравният мониторинг включва комбинация от качествени и количествени изследователски методи – доброволци и сътрудници на ЛАРГО провеждат анкети лице-в-лице на базата на квотна извадка по пол, възраст и местоживеене, организират се дълбочинни интервюта със специалисти и фокус-групи с представители на общността. Заради пандемията от COVID-19 и наложените ограничения, провеждането на проучването през миналата година бе отложено, но пък през тази година обхватът на мониторинга бе разширен и в анкетирането се включиха партньори, които анкетираха и в ромските махали на гр. Дупница.

ДОКЛАД  |  23 Март, 2021

"Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни

Част I.: Проучване на ефективни решения, прилагани в страни-членки на ЕС и други страни за превенция и/или елиминиране на пропуски в ключови политики за ранно детско развитие – анализ на практики с доказана ефективност за пълноценна грижа за детето до 3 годишна възраст. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Наредба 26 в действие: Здравна грижа за деца до 3 години, бременни и майки

Презентация на работна група направление „Здраве“ представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Инициативата „Наредба 26 в действие“ цели осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Невидимите, които виждаме

Презентация на работна група направление „Сигурност и безопасна среда“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатвиа“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Невидимите, които виждаме“ работи за създаването на достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Добро хранене за добро бъдеще

Презентация на работна група направление „Пълноценно хранене“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Добро хранене за добро бъдеще“ работи за подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана национална хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Ранно учене и развитие

Презентация на работна група направление „Ранно учене и отзивчиви грижи“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Ранно учене и развитие“ цели разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна.  възраст