С грижа от 0 до 3

Дванайсет граждански организации от цяла България обединяват своите усилия и опит, за да работят за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в периода 0-3 години. Водени от разбирането, че секторните политики – здраве и хранене, социална закрила и защита – играят ключова роля, особено по отношение на децата, изложени в риск от бедност. За здравословното развитие на мозъка през първите 1000 дни от детското развитие, децата се нуждаят от достъпни здравни и целеви услуги, които да гарантират правото на детето за оцеляване, сигурна, безопасна и любяща среда, наред с пълноценно хранене и стимулиране от страна на полагащите грижи за детето. Дейностите по проекта “С грижа от 0 до 3” са насочени към застъпничество пред ресорните институции и широката общественост за системна промяна в нормативната рамка,, планиране и изпълнение на високо ефективни и достъпни услуги в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи за дете до 3 годишна възраст.

Какво правим?

– Повишаване на експертизата и обучения на специалисти от граждански организации и здравни специалисти от местни институции в областта на застъпничеството, ранното детско развитие и работата с уязвими общности.

– Провеждане на застъпнически инициативи на местно и национално ниво в рамките на обща застъпническа стратегия.

– Извършване на проучвания и анализи относно ефективност и достъпност на наличните услуги спрямо нуждите на уязвимите семейства

– Изследване на добри практики от други държави

– Създаване на Национален консултативен съвет с широко участие на всички заинтересовани страни

– Анти-кризисни проектни инициативи, които подкрепят уязвими семейства и общности в условията на Ковид-19

– Изграждане на застъпническа общност, която обединява лица и организации, които представляват интересите на семейства и деца от уязвими групи

– Мобилизиране на общността: насърчаване на участието не нейни представители в създаването на политики и програми за семейства и деца от общността.

Повече за работата на организациите и какво искаме да променим в политиките за децата от 0 до 3 години, може да научите в нашите Инициативи.

Каква е нашата мисия?

подобряването на майчиното и детско здраве е възможно само и единствено, ако политиките и услугите в подкрепа на достъпа до качествени здравни услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, както и услугите в подкрепа на отговорните родителски грижи и ранно учене са добре функциониращи и работещи в сътрудничество”.

Вярваме в това, че способността на семействата и на полагащите грижи да подкрепят развитието на малките деца е в пряка зависимост от политиките, програмите и услугите за осигуряване на пълноценна грижа, особено през първите 3 години от живота на детето.

Вярваме, че секторните политики – здраве и хранене, социална закрила и защита – играят ключова роля, особено по отношение на децата, изложени на риск от бедност.

Споделяме разбирането, че грижещите се за детето са най-способни да осигурят на децата си пълноценна грижа, когато самите те се чувстват сигурни – емоционално, финансово и социално.

Пълноценната грижа се отнася до условия, създадени в резултат от публични политики, програми и услуги. Тези условия дават възможност на общностите и лицата, предоставящи грижи, да осигурят добро здраве и хранене на децата и да ги предпазят от заплахи.

Пълноценната грижа също така означава да се даде възможност на малките деца да започнат да учат рано на базата на отзивчиво и емоционално подкрепящо взаимодействие. Именно затова обединяваме своите усилия в застъпничество пред ресорните институции на национално, регионално и местно ниво за прилагане на холистичен и междуинституционален подход на планиране и изпълнение на политики за по-добър достъп до качествени услуги на жените и децата в четири основни направления:
1. ЗДРАВЕ: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус;
2. ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ: Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти;
3. РАННО УЧЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ОТЗИВЧИВИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст;
4. СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи.

Очакваме да постигнем промяна в:

• Съществуващите политики и практики, приемане на нови нормативни актове, целящи изравняване на достъпа до услуги за здраве и ранно детско развитие за децата до 3 години, както и бременните жени и майки от уязвими групи;

• Надграждане на наличните социални и здравни услуги с интервенции за целенасочена подкрепа на уязвими бременни жени, майки и деца до 3 години с цел по-добър обхват, качество и ефективност;

• Осигуряване на държавно и/или европейско финансиране на въвеждане в национален мащаб на доказано ефективни услуги;

• Подобряване на интегрирания модел на услуги в областта на здравето, пълноценното хранене, ранното учене и полагането на отзивчиви грижи, както и сигурната и безопасна среда за развитие на детето в семеен контекст;

• Намаляване на дискриминационните практики;

• Изграждане на мрежа от граждански организации с водеща роля и участие чрез застъпничество в процеса на правене на политики, свързан с майчиното и детско здраве на национално ниво.

В рамките на застъпническите инициативи очакваме постигане на промяна с пряко въздействие върху:

• Децата от уязвими общности на възраст от 0 до 3 години, и техните семейства

• Бременни жени и майки на деца до 3 години от уязвими общности

За периода от ноември 2020г. до септември 2022г. проектът подкрепя мрежата от граждански организации в съвместно изпълнение на национални застъпнически инициативи за постигане на системна промяна по посочените по-горе направления. 

Нашите партньори