Инициатива „Невидимите, които виждаме“ работи по направление „Сигурност и безопасна среда“. Застъпва се за въвеждането на достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи.

Инициатива „Невидимите, които виждаме“

Проблемът: Редица изследвания и анализи показват, че голям брой от хората в България остават „невидими“. Това е така, защото те не притежават документ за самоличност и нямат адресна регистрация. Според българското законодателство, без да са на лице тези две неща, нито един гражданин не може да ползва каквито и да било услуги.
Голяма част от тези „несъществуващи“ хора са бременни и млади майки на деца от 0 до 3 години са представители на уязвими групи. Заради липсата на документ за самоличност, те не могат да ползват здравни и административни услуги и социални придобивки за себе си и своите деца. А те са жизненоважни за тях.
Тук ще ви представим нашата идея, ще обсъждаме постиганите резултати и взиманите решения. Каним всички, които се интересуват от темата, да станат членове.
Документите за самоличност са необходими на всички бременни жени и майки от уязвими групи, за да живеят пълноценно – да им помогнем заедно да ги получат!
 

Обхват: Проблемът е национален, но за големината му не се води официална статистика. В националните стратегически документи липсата на адресна регистрация и документи за самоличност на определена част от българското население не се проследяват системно и не се анализират. С голяма доза вероятност за истинност можем да допуснем, че най-засегнати от проблема са голяма част от гражданите с ромски произход. Според направените анализи и данни  можем да допуснем, че потърпевшите са между 105 и 270 хиляди ду

81 000

са хората без постоянен адрес в България [1].

7,000 - 27,000

са хората без адресна регистрация в България [2].

130,000 - 250,000

души в България нямат лични карти [3].

Как ще бъде постигната промяната: Основните действия по изпълнение на проекта са насочени към планиране и реализиране на застъпнически действия на национално и местно ниво.

Предлагаме да се анализира сегашния статут на Общинските комисии по адресна регистрация; да се постигне разбиране за истинската им роля; да се пристъпи към изработването на подзаконов акт/наредба от МРРБ и приемането му в Парламента, с който да се регламентират ясно отговорностите и правомощията на комисиите, за да започне тяхната ефективна работа.

Наред с това ще работим за повишаване на гражданска осведоменост и информация сред засегнатите и потенциалните групи в риск относно процедурите за регистрация, правата и отговорностите им.

Какво е очакваното въздействие: Решаването на този проблем ще допринесе за подобряването на майчиното и детско здраве сред най-засегнатите от бедни и уязвими групи български граждани.

Бременните и майките с деца до 3 г. ще получават административна и правна подкрепа и ще повишат информираността си и уменията си за работа с документи.

Ще се повиши достъпа до здравни услуги, което ще даде възможност да се увеличат проследените бременности, да има ранна здравна профилактика и превенция за децата, да се осигурят средства за храна, лекарства, отопление и т.н. за засегнатите от проблема.

Ще се повиши ползването на спешна помощ и изобщо лекарската помощ.

Като цяло ще се дадат в много по-голяма степен равни шансове за бременните, майките и децата да се възползват от услугите на здравната и социалната система и да получават необходимата здравна и социална грижа.

Източници:

[1], [2], [3] Доклад по проект „Невидимите, които виждаме“. (2021). Анализ на информация относно лица без лични документи в България

Без лични докуенти сме НЕВИДИМИ

Facebook: https://www.facebook.com/NevidimiteKoitoVizhdame

Партньори: