Инициатива „Да пораснем заедно“ работи по направление Ранно учене и отзивчиви родителски грижи. Застъпва се за разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски способности за полагане на грижи за детето в най-ранната му възраст.

Инициатива „Дa пораснем заедно“

Проблемът: Основният идентифициран проблем е свързан с липса на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3. Координацията за предоставяне на услугите в различните сектори е ниска и не са налице систематични подходи за наблюдение на потребностите на българските родители и приоритетните за тях области. Услугите, които се предлагат са разпокъсани, липсва информация за предоставянето им. В страната пилотно са създадени и се предоставят услуги с интегриран характер от ТСА Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и УНИЦЕФ България. Те имат ограничен обхват и са с неустойчив характер, в степента в която се предлагат чрез проектно финансиране.  а не като държавна политика. Към настоящия момент за финансирането на услугите  няма никаква яснота по отношение на общия размер на средствата, които заделя държавата за насърчаване на ранното детско развитие.

Обхватът: Проблемът  е национален, засегнати са децата от 0 – 3 г и техните родители, най –вече от уязвими и бедни общности, деца и родители живеещи на отдалечени населени места.

80%

от капацитета на мозъка се изгражда през първите три години.

30%

от малките деца в 76 страни са изложени на риск от некачествено учене, неадекватно образование и намалени доходи като възрастни.

16%

от децата в световен мащаб са неглижирани.

Възможни решения и цели на инициативата:

  • Изграждане на интердисциплинарна, междусекторна и координирана система от индивидуализирани услуги за родителите на деца от раждането до 3-годишна възраст, вкл. универсални услуги за цялостна подкрепа на семействата.
  • Предприемане на мерки за увеличаване на децата във възрастовата група 0-3 г., които са обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа, в съответствие с целите на Европейския съюз за постигане на 33% обхват.
  • Качествено различен подход към грижата в детските ясли, в съответствие с модерните подходи, насочени към насърчаване на ранното учене и стимулиране.

Как ще бъде постигната промяната:

  • Промяна на нагласи на заинтересовани страни като МЗ, МТСП, ДАЗД
  • Изпълнението на проекта в момент на разработване на подзаконова нормативна рамка във връзка със Закона за социалните услуги е възможност за включване на здравно социалните услуги в регламентирането на интегрираните услуги.
  • Привличане на съмишленици от НПО, публичност на дейностите.

Какво е очакваното въздействие: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на интегрираните услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Подкрепа за отговорно родителство чрез въвеждане на успешни модели за патронажна грижа в общността. 

Малките ни учат как да сме големи

Facebook: https://www.facebook.com/DaPorasnem

Партньори: