Инициатива „Да пораснем заедно“ работи по направление Ранно учене и отзивчиви родителски грижи. Застъпва се за разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски способности за полагане на грижи за детето в най-ранната му възраст.

Инициатива „Дa пораснем заедно“

Проблемът: Основният идентифициран проблем е свързан с липса на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3. Координацията за предоставяне на услугите в различните сектори е ниска и не са налице систематични подходи за наблюдение на потребностите на българските родители и приоритетните за тях области. Услугите, които се предлагат са разпокъсани, липсва информация за предоставянето им. В страната пилотно са създадени и се предоставят услуги с интегриран характер от ТСА Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и УНИЦЕФ България. Те имат ограничен обхват и са с неустойчив характер, в степента в която се предлагат чрез проектно финансиране.  а не като държавна политика. Към настоящия момент за финансирането на услугите  няма никаква яснота по отношение на общия размер на средствата, които заделя държавата за насърчаване на ранното детско развитие.

Обхватът: Проблемът  е национален, засегнати са децата от 0 – 3 г и техните родители, най –вече от уязвими и бедни общности, деца и родители живеещи на отдалечени населени места.

80%

от капацитета на мозъка се изгражда през първите три години [1].

34%

от малките деца, принадлежащи към ромската етническа група, нямат подходящо място за учене или писане на домашни [2].

63%

от децатa, принадлежащи към ромската етническа група, нямат достъп до книги, подходящи за  възрастта им [3] .

Възможни решения и цели на инициативата:

  • Изграждане на интердисциплинарна, междусекторна и координирана система от индивидуализирани услуги за родителите на деца от раждането до 3-годишна възраст, вкл. универсални услуги за цялостна подкрепа на семействата.
  • Предприемане на мерки за увеличаване на децата във възрастовата група 0-3 г., които са обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа, в съответствие с целите на Европейския съюз за постигане на 33% обхват.
  • Качествено различен подход към грижата в детските ясли, в съответствие с модерните подходи, насочени към насърчаване на ранното учене и стимулиране.

Как ще бъде постигната промяната:

  • Промяна на нагласи на заинтересовани страни като МЗ, МТСП, ДАЗД
  • Изпълнението на проекта в момент на разработване на подзаконова нормативна рамка във връзка със Закона за социалните услуги е възможност за включване на здравно социалните услуги в регламентирането на интегрираните услуги.
  • Привличане на съмишленици от НПО, публичност на дейностите.

Какво е очакваното въздействие: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на интегрираните услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Подкрепа за отговорно родителство чрез въвеждане на успешни модели за патронажна грижа в общността. 

Източници:

[1] Доклад по проект„Добро хранене за добро бъдеще“. (2021). Защо храненето 0-3?.Фондация „Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД. с.2. https://we-care.bg/wp-content/uploads/2021/10/Доклад-Защо-храненето-0-3.pdf.
[2], [3] 
НСИ. (2020). Индикатори за бедност и социално включване през 2020 година. НСИ. Фиг.16. https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/SILC2020_FRTG25T.pdf.

Малките ни учат как да сме големи

Facebook: https://www.facebook.com/DaPorasnem

Партньори: