СЕКЦИЯ 5:

Осигуряване на равен достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус

Здравна грижа за деца до 3 години, бременни и майки

Проблемът: Според Закона за здравето, чл. 127 (1) „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.“ В действителност, обаче, разликите в достъпа до здравни дейности, между здравно осигурените и здравно неосигурените бременни жени, са драстични и ежегодно около 7000 жени раждат без да бъде проследена тяхната бременност. Това поставя на риск здравето на майката и най-вече на детето.

Нормативният документ, който се опитва да разреши този проблем е Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Според тази наредба здравнонеосигурените жени имат право на 1 безплатен преглед и едно безплатно лабораторно изследване за периода на цялата бременност.

Достъпът до този преглед обаче в проблематичен*. От една страна жените, които имат нужда от този преглед невинаги са запознати с тази възможност. От друга страна съществуват трудности в комуникацията между специалисти и пациенти, когато става дума за бременни жени от социално-уязвими общности със затруднен достъп до здравни услуги (заради ниска здравна култура, отдалеченост на населеното място, езикова бариера, липса на средства).

*според данните за последните три години през 2017 г. само 31,2% от бременните здравно неосигурени жени са имали достъп до единствения преглед, който се заплаща по реда на Наредба 26, за 2018 г. – 47,1%; за 2019 г. – 37,7 %.

Обхватът: Най-засегнати от този проблем са малките бебета – във времето, в което се създават и развиват всички жизнени системи на организма липсва възможност за откриване на проблеми и навременна намеса за тяхното отстраняване от страна на медицинските специалисти. Непроследената бременност за майката означава невъзможност за овладяване на редица здравни рискове.

Лекарите акушер-гинеколози са трета група засегната от този проблем – когато водят раждането на непроследени бременни жени, те са изправени пред неизвестност относно състоянието им и са принудени да работят „на сляпо“.

За обществото и държавата непроследената бременност често означава справяне с много по-сериозни здравни проблеми, които съответно имат значително по-висока икономическа и социална цена (напр. недоносеност, лечение и рехабилитация на деца с проблеми във физическото и/или психическо развитие и др.)

Възможни решения и цели на инициативата:

  • Да дадем гласност на проблема – той засяга много жени в тежко социално-икономическо положение.
  • Да потърсим партньори от други заинтересовани страни и да намерим подкрепа за промяна на нормативната база – изравняване на броя прегледи, гарантирани от държавата, за осигурени и неосигурени жени, достъп на неосигурените бременни до болнично лечение, при нужда.
  • Да осигурим ефективен достъп на здравнонеосигурените бременни жени до здравна грижа чрез гарантирането на достъп до осигурения на документи преглед и лабораторно изследване за здравно неосигурени.

Как ще бъде постигната промяната: През следващите 24 месеца ще бъдат събрани емпирични доказателства за икономическата, социалната и здравната необходимост от предложените по проекта мерки.

На местно ниво е предвидена работа на терен, сред жени от уязвими общности.

С медицинските специалисти и представителите на институции са планирани серия от експертни срещи на регионално и национално ниво, за да се търси решение сред максимално широк кръг от заинтересовани страни.

Ще бъде осъществена кампания за информиране на широката общественост за съществуването на непроследената бременност като проблем и ще се търси подкрепата на цялото общество за решаването му чрез промени в нормативната база.

Какво е очакваното въздействие:

  • Намаляване на броя на жените, които раждат, без бременността им да бъде проследявана.
  • Подобрен достъп до пренатална грижа на здравно неосигурени бременни жени – реално работеща Наредба 26.
  • Разбиране сред обществото и представителите на институции за важността на бременността като ключов период от развитието на детето.

Facebook: https://www.facebook.com/vsiakob

 

Партньори: