[:en]Program for the organization of regional events[:]

[:en]Romani Early Years Network in Bulgaria (REYN Bulgaria, coordinated by “Trust for social achievement” foundation – TSA) is inviting its institutional members to manifest interest in the organization of a half-day long regional event, including

specialists, working with children between the ages of 2 to 6. The focus of the regional events can be healthcare and/or education. Научи повече „[:en]Program for the organization of regional events[:]“

[:bg]Програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти [:]

[:bg]Същност на програмата:  Настоящата програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности, е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профилкоито работят с деца от ромски произход, да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи.   Основни цели на учебните посещения: 
 • Подобряване на достъпа, качеството, равнопоставеността и ефективността на здравните и образователните услуги; 
 • Подобряване и развиване на ключови умения и компетенции на съответните експерти; 
 • Споделяне на успешни практики, които биха довели до повишаване на житейските постижения и мотивация на децата; 
 • Споделяне на успешни здравни и педагогически практики за ангажиране на местната общност в пълноценното израстване на децата; 
 • Повишаване на практическите знания и умения на студенти от ромски произход, изучаващи здравни и педагогически специалности; 
 • Създаване на нови контакти и възможности за проектни партньорства. 
Кандидатите могат да посочат конкретна здравна или образователна институция, която имат желание да посетят. Ако имате затруднения в избора на конкретна институциямоля, обърнете се към екипа на ТСА, за да обсъдите и други допълнителни възможности за посещение.  Финансови параметри:  В рамките на програмата очакваме да финансираме до 10 посещения за учебната 2019-2020 година, в които да участват приблизително 2човека (здравни и педагогически специалистистуденти, които изучават педадогически и здравни специалности, и по изключение родители). Средната очаквана стойност на разходите за едно посещение е 100 лв. За всяко посещение ТСА ще финансира разходите за двама участника. Посещенията са еднодневни, като на участниците ще им бъдат покрити транспортните разходи и разходите за храна. При необходимост и предварително одобрение от ТСА ще бъдат покрити и разходите за хотелско настаняване (при стандарт за двойна стая)  Одобрените кандидати получават писмено потвърждение от ТСА с посочен лимит на бюджет за посещението   Допустими кандидати:  Кандидатите трябва да са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България и могат да имат различни работодатели (т.е., да не са от една и съща организация). Вижте линк към формуляр за членство в приложенията. Мрежата е неформална и членството е безплатно. 
 • Учители, помощник-учители, образователни медиатори и директори на детски градини и ясли, работещи с уязвими общности.  
 • Медицински сестри, акушерки, здравни медиатори и други здравни специалисти, работещи с деца на възраст от 0-10 години от уязвими общности; 
Допустими участници, освен изброените допустими кандидати по-горе, са: 
 • Студентиизучаващи здравни и педагогически специалности; 
 • По изключениеродители от общността.
Продължителност на програмата:  Програмата е отворена за кандидатстване от датата на обявяване до датата на изчерпване на  бюджета й. Посещенията се извършват в срок преди 30 май 2020 г.    Оценка на кандидатурите:  Разглеждането и оценката на кандидатурите се извършва от екипа на ТСА в рамките на две (2) седмици след получаване на изцяло попълнен комплект документи за кандидатстване. Критериите за оценка включват: 
 • Кандидатстване в екип от двама по ваш избор; 
 • Кандидатите са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България; 
 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на компютър и изцялобез пропуски, и от двамата участници в учебното посещение. Целите на посещението са дефинирани ясно и имат отношение към подобряване на здравните и педагогическите услуги за децата от ромски произход; 
 • Бюджетът е реалистичен и добре обоснован. 
 Документи за кандидатстване:  Документите за кандидатстване се подават минимум един месец преди планираната дата на посещениетоТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните цели и  дейности.  Всеки основно кандидатстващо лице трябва да попълни следните документи: 
 • Формуляр за кандидатстване; (Приложение 1) 
 • Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член).
Задължение на участниците след изпълнение на учебните посещения:  След посещението кандидатите описват посетената практика във формуляра за описване на добра практика – (Приложение 2)към който могат да се приложат и снимки  Кандидатите отчитат реално направените разходи, като изготвят финансов отчет (Приложение 3) и прилагат към него оригинали на разходооправдателните документи. Допълнителни инструкции се съдържат във фoрмуляра за финансова отчетност, който кандидатите ше получат след одобряване на посещението им.   Важни дати и срокове: 
Обявяване на конкурс  1 ноември 2019 
Краен срок за подаване на формулярите за кандидатстване  30 април  2020 
Край на посещенията  30 май 2020 
Краен срок за подаване на технически и финансов отчет  До две седмици след приключване на учебното посещение 
Приложения:   Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване Приложение 2 – формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865   Приложение 3 – Формуляр за описване на добра практика – бланка Приложение 4 – Финансов отчет Приложение 5Списък на образователни институции, които могат да бъдат посетени в рамките на програмата [:]

[:bg]Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“[:]

[:bg]

Същност на стажантската програма

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Допустими кандидати/партньори

Допустими кандидати по поканата са членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България*, които са юридически лица с нестопанска цел. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.

Допустими партньори са детски градини, работещи с деца от уязвими общности, членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България* и  които не са „базови“ детски градини.

Изисквания и критерии към студентите за включване в стажантската програма

След одобрението на кандидатурата от ТСА, НПО трябва да проведат конкурс за избор на стажанти. Конкурсът се провежда чрез свикването на комисия, състояща се от представители най-малко на НПО и ДГ. Редовни или задочни студенти от ромски произход във II-ри, III-ти или IV-ти курс, и да изучават следните специалности:

 • Предучилищна педагогика;
 • Предучилищна и Начална училищна педагогика;
 • Специална педагогика;
 • Психология;
 • Медицинска сестра;
 • Акушерка
 • Положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване;
 • Среден успех не по-малко от мн. добър (4.50) от всички изпити до момента;
 • Спазва етично поведение: от стажантите се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата;

Продължителност на стажантската програма

Стажантската програма се провежда в периода от април 2020 година до 15 септември 2020 година, като стажовете са с продължителност 20-50 работни дни, в зависимост от локацията

Финансови параметри

Общият размер на програмата за 2019-2020 година е 10,000 лева. В рамките на тази сума очакваме да финансираме 4-6 кандидатури с по двама-трима стажанти. Максималната стойност на финансиране за едно НПО е 2000 лева. Бюджетите на НПО трябва да включват заплащане както за стажантите, така и за менторите. Възнагражденията и транспортните разходи на стажантите са преки разходи. Всички други разходи са непреки и не могат като цяло да надвишават 50% от преките разходи.

Целеви групи

 • Студенти от ромски произход;
 • Учители в образователните институции, в които ще стажуват студентите

Оценяване и подбор на подадените формуляри

Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на ТСА не по-късно от 17:00 часа на 29 февруари 2020 г. Неодобрените кандидати няма да бъдат информирани индивидуално.

Формулярите ще бъдат проверявани и оценявани за съответствие с описани в приложенията критерии (административни, за допустимост, за качество).

Необходими документи за кандидатстване

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс – 20 януари 2020
 • Краен срок за подаване на концепция – 16 февруари 2020
 • Краен срок за обявяване на одобрените концепции – 29 февруари 2020
 • Краен срок за провеждане на конкурс и избор на стажанти – 31 март 2020
 • Сключване на договори за финансиране със стажантите и НПО – 31 март 2020
 • Двудневен семинар за стажанти, НПО и ДГ – 15 април 2020
 • Край на стажовете – 15 септември 2020
 • Краен срок за подаване на технически и финансов отчет – 15 октомври 2020

Приложения

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 2 – Критерии за подбор на концепции

Приложение 3 – Декларация за партньорство между НПО и ДГ 

Приложение 4 – Формуляр за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865[:]

[:bg]Програма за съвместно организиране на регионални събития [:]

[:bg]Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус. 

На тези събития REYN България  ще представи публикации или програми на ТСА в рамките на 15 до 60 минути, в зависимост от идеите на организатора за останалата част от събитието. Организаторът може да развие следните теми по време на регионалното събитие: 

 • Представяне на добри практики от региона, които подкрепят теоретичното съдържание на преведените публикации от ТСА; 
 • Фасилитиране на дискусия по конкретни здравни или образователни теми, засягащи развитието на децата в ранна възраст; 
 • Покана на успешни ролеви модели от ромската общност, които да споделят своите лични истории по време на събитието; 
 • Представяне на направени анализи и изследвания, които надграждат съветите от публикациите на ТСА; 

С избраните кандидати ще бъде сключен договор за грант на стойност до 600 лева за покриване на разходите за организиране на събитието. Грантът се отчита с опростен финансов и технически отчет. Възможно е и непарично дарение (играчки, книжки и други) на тази стойност. 

ТСА възнамерява да подкрепи до 6 (шест) регионални събития през учебната 2019-2020 годинаДатите на събитията се договарят индивидуално спрямо възможностите на екипа на ТСА да присъства. Краен срок за провеждане на събитията: 31 май 2020 г. 

Допустими кандидати са само институционалните членове на РЕЙН България. 

Примерни цели на събитията (определят се от организаторите) 

 • Дискусия и изграждане на споделено виждане за ефекта на общински, областни или национални здравни и образователни политики върху деца на възраст 2-6, живеещи в бедност 
 • Представяне на успешни здравни и педагогически практики за работа с деца на възраст 2-6, живеещи в бедност 
 • Популяризиране на важността на ролевите модели за децата, живеещи в бедност 
 • Обсъждане на идеи за сътрудничество на общинско или областно ниво с цел преодоляване на последиците от бедността върху деца в ранна възраст 
 • Припознаване на организаторите като пряко ангажирани и отговорни лица, представляващи Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България на местно ниво 

Задължителни цели на събитията (организаторите отговарят за изпълнението им) 

 • Привличане на нови членове към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България 
 • Създаване на нови контакти и възможности за планиране на нови проекти и партньорства 

Задължителни цели на събитията (REYN България отговаря за изпълнението им) 

 • Повишаване на знанията на специалистите за проблемите, които касаят развитието и живота на децата, и за конкретни подходи, с които специалистите могат да противодействат на тези негативни ефекти 

Целева публика 

За всяко събитие: 253участници. 

 • Здравни и педагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 от уязвими общности 
 • Представители на организации с идеална цел, които работят директно с деца на възраст 2-6 от уязвими общности  
 • Представители на местната ромска общност / ролеви модели 
 • Представители на РУО, РЗИ и други 

Задължения на организатора 

 • При комбиниране с публикация на ТСА, организаторът прочита съответната публикация (всички са достъпни безплатно в електронен формат на  интернет страницата на ТСА), и планира цели, формат и съдържание на събитието, които отговарят на публикацията 
 • Организаторът отговаря за това, представените практики да съответстват на конкретни съвети / области от публикациите. Също така, организаторът отговаря за това, презентациите да не съдържат повече от 30 думи на слайд (включително и заглавието) и да наблягат на визуални елементи – снимки, графики, видео клипове, постери, онагледяване на живо с предмети и други. 
 • Организира логистично събитието 
 • Изпраща покани и проследява присъствие (чрез присъствен списък) 
 • Води събитието 
 • Осигурява медийно отразяване, при желание 
 • Документира събитието (чрез отчет и снимки) 

Документи за кандидатстване 

Документите за заявка на интерес се подават към ТСА на електронна поща минимум един месец преди планираната дата на събитиетоТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните от кандидата цели, формат и програма за събитието. 

Всеки кандидат трябва да попълни следните документи: 

 • Формуляр за кандидатстване (по образец); 
 • Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член). 

Допустими разходи 

Допустими разходи са тези за наем зала, кетъринг, транспорт за организатора и участниците, материали и канцеларски разходи, разходи за комуникация, хонорар за организатора до 150 лв.  

Технически и финансов отчет 

Техническият отчет съдържа: до половин страница с рефлексия, изводи и самооценка от събитието (свободен стил); програма; присъствен списък; обобщени обратни връзки; снимкиФормулярът за обратна връзка се предоставя от ТСА. Отделно организаторът изготвя някакъв кратък документ (една страница) за споделяне с членовете на мрежата – виж примери по-долу. 

Финансовият отчет съдържа: формуляр за отчет; копие на разходни документи; други при необходимост. 

Приложения: 

Приложение 1 – Формуляр за заявка на интерес

Приложение 2 – Линк за регистрация за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN Българияhttps://www.surveymonkey.com/r/BT95865   [:]