ДОКЛАД  | 06 юли, 2022

Пълноценната грижа в ранна детска възраст: предизвикателства на системно ниво и възможни решения

Настоящият доклад е разработен от неформалната застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3”, работеща по проекта за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“.  

В рамките на всяка от застъпническите инициативи, се извършват: проучвания и анализи относно актуални доказателства по застъпническите проблеми и техните възможни решения; изследват се ефективността и достъпността на наличните услуги, спрямо нуждите на уязвимите семейства, както и добри практики от други държави. Докладът „ПЪЛНОЦЕННАТА ГРИЖА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СИСТЕМНО НИВО И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ“ е резюме на събраните доказателства. С него Мрежата обосновава нуждата от мерки за подобряването на майчиното и детско здраве и развитие в страната, както и сред ромската общност, в частност.

астоящиятдокладеразработенотнеформалнатазастъпническамрежаСгрижаот0до3,работещапопроектазаподобряваненамайчинотоидетскоздравесредромскаобщностСгрижаот0до3.ПроектътефинансиранотфондациитеОтворенообщество,ПортикусАмстердамиТръстзасоциалнаалтернативаСофия.

ДОКЛАД  | 11 април, 2022

Преглед и описание на съществуващите услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3г.

 Настоящият доклад обосновава предложение за общодостъпна социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда. 

Този доклад е част от проекта „Ранно учене и развитие”. Участниците в реализацията на
проекта са водени от убеждението, че ранното детско развитие не е частен проблем
на младите родители, а въпрос от обществено значение, който изисква систематични
публични политики, базирани на доказателства.

Изтеглете повече, за да научите защо са нужни усилията на цялото общество за отглеждането на деца, които се развиват пълноценно.

 

ДОКЛАД  | 15 март, 2022

Набиране и анализ на допълнителна информация относно лица без лични документи в България

Анализ за целите на застъпническа кампания по проект„Невидимите, които виждаме“.

Документите за самоличност са необходима предпоставка както за нормалното съществуване на отделната личност, така и за нормалното функциониране на обществото като цяло. Липсата на възможност за идентификция на личността може да се определи като анахронизъм в съвремието и би могло да се оправдае само при наличието на форсмажорни обстоятелства (война, природни бедствия). Следователно важността на темата и нейната развиваща се актуалност предвид на броя лица без лични карти не се нуждае от допълнителна аргументация.

Изтеглете доклада, за да научите защо имаме нужда от улеснен достъп до издаване на адресна регистрация и лични документи.

 

Photo by Senjuti Kundu on Unsplash

ДОКЛАД  |  14 Декември, 2021

Research findings Part II: Collection of key worldwide research articles that demonstrate effectiveness of policy solutions in the area early child health and development (0-3)

 

The main goal of this research is to support the implementation of research-based advocacy for improvement of the process of planning and/or implementation of health and other health-related early childhood development (ECD) policies with direct impact on infant and maternal health outcomes of most excluded families and young children such as Roma communities in Bulgaria. The purpose of this collection is to provide necessary reference to stakeholders about the different policy solutions from Part I of the research: Collection and analyses of evidence-based practices for effective policy solutions, applied in EU Member States and other relevant countries for prevention and/or elimination of policy gaps.

This report is developed in the second phase of the research ‘Development of methodology and implementation of research on policies for nurturing care of the child aged to 3 in Bulgaria, the European Union (EU) and other countries’ for the Trust for Social Achievement.

Download the report, to understand more about the policy solutions, identified as successful practices in the first part of the research, but are also from countries outside of its scope.

Анализ на данни за политики, услуги и интервенции за Ранно Детско Развитие

ДОКЛАД  |  16 Ноември, 2021

Анализ на политики, програми, услуги и интервенции в подкрепа на ранното детско развитие в България

 

Доказано е, че инвестициите от 0 до 3 години са с най-висока възвращаемост и на по-късен етап предопределят  образователния успех и икономическата активност на всеки човек. Ранното детско развитие е разпознато като ключов приоритет и в редица закони и регламенти. Различни министерства и агенции са намесени в процеса на планиране на тези политики  и въпреки това, услугите по ранно детско развитие (РДР) все още са фрагментирани. Според анализа, за подобрението в изпълнението им, са необходими по-добри механизми за ефективната им междусекторна координация, за да може да подкрепят детското благосъстояние, закрилата на децата и майчиното и детско здраве цялостно.

Докладът е разработен като част от Европейската кампания за ранно детско развитие „Първи години – първи приоритети“ по задание на Тръст за социална алтернатива“.

Изтеглете доклада, за да разберете как интергираният мултисекторен подход може да допринесе за развитието на децата в ранна възраст

Доклад Защо Храненето 0-3

ДОКЛАД  |  28 Октомври, 2021

Защо храненето във възрастта от 0 до 3 е един от най-важните компоненти за развитието?

Във всички култури и общности храненето е първият израз на любов в общуването и формирането на отношения. То е свързано с ритуали за семейството, възможност за детето да направи своите първи избори и родителите да изразят уважението си към тях. Храната и храненето не са играчка, награда, средство за успокоение или пренасочване на вниманието на детето. Особеностите на храненето в отделните етапи на детството напълно отразяват нервно-психическото развитие и емоционална интелигентност на детето. Храненето е многопосочен процес за изграждане на връзката дете-семейство, за ранна социализация и възпитание.

Докладът на инициатива „Пълноценно хранене“ представя в синтезиран вид аргументите защо храненето е един от най-важните компоненти за физическото и когнитивно развитие на детето.

Изтеглете доклада, за да разберете повече.

ДОКЛАД  |  28 Октомври, 2021

Изследване сред доставчици на социални и медицински услуги за нуждата от специализирана програма за подобряване на храненето на деца (0-3г.)

Изследването представя информация за брой деца, с които организациите/службите работят, които страдат от недохранване и недоимъчно хранене и доколко услугата за подобряване на храненето им би била подходяща за тях. Докладът показва нагласите на самите доставчици на подобни програми и техният интерес към предоставянето на такава услуга в общностите, с които работят.

Докладът на инициатива „Пълноценно хранене“ е трета стъпка от поредица изследователски дейности, проведени с цел събиране на доказателства и провеждане на основана на доказателства застъпническа кампания в подкрепа на храненето на най-малките деца на семейства, живеещи под прага на бедност и в хранителна несигурност, с фокус върху ромските семейства.

Изтеглете доклада, за да разберете повече.

Доклад на тема Нужди и предизвикателства- cover

ДОКЛАД  |  28 Октомври, 2021

Нужди и предизвикателства в храненето на деца (0-3г.)

Докладът „Нужди и предизвикателства в храненето на деца (0-3г.)“ е продукт от качествено изследване на потребностите на родителите на деца (0-3) с цел подобряване на храненето на техните деца и осигуряване на по-добри предпоставки за умствено и физическо развитие. Докладът е изготвен от д-р Савка Савова, изследовател във Фондация „Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД и заедно със сдружение „Знание“, Ловеч и сдружение „Бъдеще за децата“, Казанлък представляват застъпническа група по проект „Добро хранене за добро бъдеще“.

Докладът на инициатива „Пълноценно хранене“ e втора стъпка от поредица изследователски дейности, проведени с цел събиране на доказателства и провеждане на основана на доказателства застъпническа кампания в подкрепа на храненето на най-малките деца на семейства, живеещи под прага на бедност и в хранителна несигурност, с фокус върху ромските семейства.

Изтеглете доклада, за да разберете повече.

Доклад на проект "Добро Хранене за Добро Бъдеще"

ДОКЛАД  |  28 Октомври, 2021

Обзор на наличните изследвания по темата за храненето на децата 0-3 и в частност храненето на децата от уязвимите групи

Обзорният доклад на работна група Пълноценно хранене представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата и малки деца до една година.

Докладът на инициатива „Пълноценно хранене“ e първата от поредица изследователски дейности по проект “Добро хранене за добро бъдеще“, проведени с цел събиране на доказателства и провеждане на основана на доказателства застъпническа кампания в подкрепа на храненето на най-малките деца на семейства, живеещи под прага на бедност и хранителна несигурност с фокус върху ромските семейства.

Изтеглете доклада, за да разберете повече.

ДОКЛАД  |  30 Юли, 2021

Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО

Обосновка на необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни жени и родилки.

7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и? е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване. Това крие сериозни рискове за здравето и живота на бебетата и маи?ките. Затова България е с наи?-лошите показатели в Европа по мъртвородени, детска смъртност и аборти.

Колко са здравно неосигурените жени у нас и колко от тях раждат? Защо е важно да се проследява бременността от специалист? Кои са публичните политики, които могат да помогнат? Изтеглете целия доклад на Сдружение Ларго.

ДОКЛАД  |  30 Юли, 2021

Профил на България, изготвен в рамките на европейската кампания Първите години - първи приоритет

България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като вероятността дете да умре между раждането и петгодишна възраст е 70% по- висока от средната за ЕС (Евростат, 2020).

ДОКЛАД  |  20 Юли, 2021

Общностен здравен мониторинг 2021 от Сдружение Ларго - Кюстендил

Сдружение ЛАРГО провежда ежегодно общностен мониторинг на здравните услуги в кв. „Изток” на гр. Кюстендил. Целта на мониторинга е да събира актуална информация за самооценката за здравето на жителите на общността, за достъпа до здравни услуги, медицински специалисти, здравна информация, лекарства, изследвания и др. Резултатите от мониторинга се обсъждат публично и представят пред всички заинтересовани страни, за да могат да послужат в застъпническите дейности на ЛАРГО, свързани с ранното детско развитие, грижата за бременните жени, майките и бебетата, подкрепата за уязвимите групи на общността и др. 

Здравният мониторинг включва комбинация от качествени и количествени изследователски методи – доброволци и сътрудници на ЛАРГО провеждат анкети лице-в-лице на базата на квотна извадка по пол, възраст и местоживеене, организират се дълбочинни интервюта със специалисти и фокус-групи с представители на общността. Заради пандемията от COVID-19 и наложените ограничения, провеждането на проучването през миналата година бе отложено, но пък през тази година обхватът на мониторинга бе разширен и в анкетирането се включиха партньори, които анкетираха и в ромските махали на гр. Дупница.

ДОКЛАД  |  23 Март, 2021

Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни

Част I.: Проучване на ефективни решения, прилагани в страни-членки на ЕС и други страни за превенция и/или елиминиране на пропуски в ключови политики за ранно детско развитие – анализ на практики с доказана ефективност за пълноценна грижа за детето до 3 годишна възраст.