[:bg]Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“[:]

fuxy

[:bg]

Същност на стажантската програма

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Допустими кандидати/партньори

Допустими кандидати по поканата са членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България*, които са юридически лица с нестопанска цел. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.

Допустими партньори са детски градини, работещи с деца от уязвими общности, членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България* и  които не са „базови“ детски градини.

Изисквания и критерии към студентите за включване в стажантската програма

След одобрението на кандидатурата от ТСА, НПО трябва да проведат конкурс за избор на стажанти. Конкурсът се провежда чрез свикването на комисия, състояща се от представители най-малко на НПО и ДГ. Редовни или задочни студенти от ромски произход във II-ри, III-ти или IV-ти курс, и да изучават следните специалности:

 • Предучилищна педагогика;
 • Предучилищна и Начална училищна педагогика;
 • Специална педагогика;
 • Психология;
 • Медицинска сестра;
 • Акушерка
 • Положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване;
 • Среден успех не по-малко от мн. добър (4.50) от всички изпити до момента;
 • Спазва етично поведение: от стажантите се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата;

Продължителност на стажантската програма

Стажантската програма се провежда в периода от април 2020 година до 15 септември 2020 година, като стажовете са с продължителност 20-50 работни дни, в зависимост от локацията

Финансови параметри

Общият размер на програмата за 2019-2020 година е 10,000 лева. В рамките на тази сума очакваме да финансираме 4-6 кандидатури с по двама-трима стажанти. Максималната стойност на финансиране за едно НПО е 2000 лева. Бюджетите на НПО трябва да включват заплащане както за стажантите, така и за менторите. Възнагражденията и транспортните разходи на стажантите са преки разходи. Всички други разходи са непреки и не могат като цяло да надвишават 50% от преките разходи.

Целеви групи

 • Студенти от ромски произход;
 • Учители в образователните институции, в които ще стажуват студентите

Оценяване и подбор на подадените формуляри

Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на ТСА не по-късно от 17:00 часа на 29 февруари 2020 г. Неодобрените кандидати няма да бъдат информирани индивидуално.

Формулярите ще бъдат проверявани и оценявани за съответствие с описани в приложенията критерии (административни, за допустимост, за качество).

Необходими документи за кандидатстване

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс – 20 януари 2020
 • Краен срок за подаване на концепция – 16 февруари 2020
 • Краен срок за обявяване на одобрените концепции – 29 февруари 2020
 • Краен срок за провеждане на конкурс и избор на стажанти – 31 март 2020
 • Сключване на договори за финансиране със стажантите и НПО – 31 март 2020
 • Двудневен семинар за стажанти, НПО и ДГ – 15 април 2020
 • Край на стажовете – 15 септември 2020
 • Краен срок за подаване на технически и финансов отчет – 15 октомври 2020

Приложения

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 2 – Критерии за подбор на концепции

Приложение 3 – Декларация за партньорство между НПО и ДГ 

Приложение 4 – Формуляр за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865[:]