Инициатива „Цветно утре за нашите деца“ работи по направление „Достъп до медикаменти за деца до 3г.“ Застъпва се за универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства.

Инициатива „Цветно утре за нашите деца“

Проблемът: Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвими групи. Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни. 

Основната цел: Приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.  

Обхват: Според направените проучвания и анализи на данни преките бенефициенти на този етап са около 180 000 (усреднени данни за броя на децата от 0 до 3 години за последните три години). От тях в порядъка 10 000 – 20 000 са децата от бедни и уязвими семейства.Като прибавим членовете на техните семейства засегнатите ще достигнат половин милион. Като прибавим и децата, които ще се родят през следващите години заедно с техните семейства, броят на бенефициентите ще се увеличава с приблизително 180 000 всяка следваща година. 

70%

по-висок риск от средния за ЕС, всяко дете да почине още преди да е навършило 5г.

6%

от месечните доходи на българското население се изразходват за покриване на лекарства.

5%

само от бюджета за детско здраве се изразходва за пълно или частично покриване на разходи за лекарства за деца.

Възможни решения и цели на инициативата: Основната цел на инициативата е осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст. 

Как ще бъде постигната промяната: Чрез застъпнически действия на национално и местно ниво.

Ключови дейности: 

  • Анализ на нормативната и институционална рамка с цел извеждане на основна информация, която да даде яснота има ли и какви са политиките и практиките за облекчен достъп до лекарства на деца до 3 г. Проследяване на актуални данни за детското здраве на деца от 0 до 3 г.  
  • Проучване на съществуващи добри политики, мерки и практики по темата – представяне на различни публични събития пред заинтересованите страни и обществеността.
  • Изработване на становище и предложение за нормативни промени, които да обезпечат постигането на основната цел на проекта – осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., като най-адекватното за момента решение е въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.  

Очаквано въздействие: 

  • Подобряване на детското здраве и особено сред най-бедните и уязвими групи български граждани. 
  • Гарантиране на ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст и създаване на условия всички деца да бъдат лекувани пълноценно.  

Цветно утре за нашите деца

Facebook: https://www.facebook.com/

Партньори: