Eurochild публикува анализ на данни за децата в алтернативни грижи

grand_master

Общоевропейската мрежа Eurochild публикува в сайта си втория анализ „Деца в алтернативни грижи в националните планове за действие по Европейската детска гаранция“ (“Children in alternative care in the Child Guarantee National Action Plans: A summative analysis”).

Докладът е създаден от Eurochild като част от проекта DataCare, съвместна инициатива с UNICEF’s Europe and Central Asia Regional Office (ECARO).

Целта на доклада е да проучи и анализира публично достъпните национални планове за действие на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) относно децата, настанени в алтернативни грижи.

Документът е предназначен за политици, правителствени органи, граждански организации и други заинтересовани страни, които работят за подобряване на положението на децата в алтернативни грижи в ЕС.

Изводите от доклада са, че има положителни тенденции в посока на подобряване на наличността, качеството и международната сравнимост на данните за децата в алтернативни грижи в държавите-членки на ЕС.

Препоръките включват нуждата от събиране и анализ на данни на европейско ниво, изготвяне на общи дефиниции и стандарти за събиране на данни и подобряване на финансирането и достъпа до услуги за децата в алтернативни грижи.

Настоящият доклад представя анализ на Националните планове за действие по Детска гаранция, свързани с децата, настанени в алтернативни грижи. Целта на доклада е да изследва покритието на децата в алтернативни грижи в тези планове и да анализира измерването на тяхното положение в различните страни-членки на Европейския съюз.

Изводи и препоръки:
Анализът показва, че 16 от 20-те държави-членки, които имат Национални планове за действие, включват специфични мерки за подкрепа на децата в алтернативни грижи. Въпреки това, обхватът и степента на включване на мерките в плановете варират значително между държавите.

Една положителна тенденция е, че 17 от държавите използват наличните данни за децата в алтернативни грижи, за да информират своите Национални планове за действие. Освен това, 10 държави включват специални показатели за мониторинг на напредъка в прилагането на политиките за децата в алтернативни грижи.

Препоръките за бъдещи действия включват необходимостта от по-тясно сътрудничество и консултации с местни органи, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, които работят с децата в алтернативни грижи.

Друга важна препоръка е развитието на системи за мониторинг и оценка на политиките за децата в алтернативни грижи. Тези системи трябва да бъдат основани на обективни и надеждни данни, които да позволят проследяване на напредъка във всяка държава-членка. Такива системи ще помогнат за идентифициране на успешните практики, както и за откриване на слабите места и области, в които се нуждаем от подобрения.

Допълнително, националните планове за действие следва да се фокусират върху дългосрочните резултати и последици от алтернативните грижи. Това включва подкрепа за децата в тяхното физическо, емоционално и образователно развитие, както и осигуряване на подходящи условия за тяхната интеграция в обществото след напускането на алтернативните грижи.

Не на последно място, е от съществено значение да се увеличи финансирането за подкрепа на децата в алтернативни грижи. Ресурсите трябва да бъдат насочени към подобряване на качеството на грижите, обучението и подкрепата на персонала, както и предоставянето на необходимите услуги и ресурси за децата.

Допълнителни препоръки и идеи за подобряване на благосъстоянието на децата в алтернативни грижи:
Инвестиране в обучение и подкрепа за персонала в алтернативните грижи: Осигуряването на качествено обучение и постоянна подкрепа за професионалистите, които работят с децата в алтернативни грижи, е от съществено значение. Това може да включва обучения за развитие на емпатия, техники за справяне с травми и подкрепа за децата, които се нуждаят от особена грижа.

Подобряване на условията за децата в алтернативни грижи: Децата трябва да получат сигурно и подходящо място за живеене, достъп до здравни грижи, образование и културни активности. Важно е да се осигури на децата възможност за развитие на техните индивидуални интереси и потенциал.

Развитие на алтернативни форми на грижи: Да се насърчава развитието на различни алтернативни модели на грижи, които отговарят на конкретните нужди на децата. Това може да включва насърчаване на приемни семейства, приемни грижи в обществени домове или настаняване в специализирани учреждения за деца със специални нужди.

Подобряване на системата за следене и контрол: Важно е да се разработи ефективна система за следене и контрол на качеството на грижите в алтернативните центрове и семейства. Това включва редовни проверки и оценки, които да гарантират съответствието на стандартите за безопасност, добро отношение и качество на грижите.

Активно включване на децата: Децата трябва да имат възможност да изразят своите мнения и да бъдат активно включени в решенията, които засягат тяхното благополучие.

Подкрепа за родителите и семействата: Родителите и семействата на децата в алтернативни грижи също имат нужда от подкрепа и обучение. Предоставянето на ресурси, като семейни консултации, психологическа подкрепа и образователни програми, може да помогне на родителите да се справят с предизвикателствата.

Системно сътрудничество и координация: Важно е да се установи системно сътрудничество между различните институции и организации, които работят в областта на алтернативните грижи. Това включва социални служби, здравни учреждения, образователни институции, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Сътрудничеството и координацията помагат за по-ефективна и интегрирана подкрепа за децата и техните семейства.

Информационна кампания и осведомяване: Често се наблюдава липса на информация и осведоменост сред обществото относно алтернативните грижи. Затова е важно да се провежда информационна кампания, която да повиши осведомеността на хората за съществуващите възможности за грижи и за нуждите на децата, които се нуждаят от такава подкрепа.

Непрекъсната оценка и приспособяване: Системата на алтернативните грижи трябва да се оценява и приспособява непрекъснато, за да отговаря на променящите се нужди и предизвикателства. Редовните оценки и обратната връзка от децата, родителите, професионалистите и другите заинтересовани страни са важни за подобряване на системата и осигуряване на най-добрата възможна грижа за децата.

Тези препоръки и идеи имат за цел да подобрят системата на алтернативни грижи, като поставят акцент върху Стандарти на качество: Важно е да се установят ясни стандарти на качество за алтернативните грижи, които да гарантират безопасността и доброто благополучие на децата. Тези стандарти трябва да се основават на най-добрите практики и етични принципи в областта на грижите за деца.

Финансиране и ресурси: За да се осигури качествена грижа за децата в алтернативни грижи, необходимо е адекватно финансиране и наличие на необходимите ресурси. Това включва финансиране за обучение на професионалните приемни родители, създаване и поддръжка на подходящи физически среди за грижи, наличие на необходимите материали и оборудване и други ресурси, които подпомагат доброто функциониране на системата.

Индивидуален подход и правата на детето: В центъра на алтернативните грижи трябва да бъде индивидуалният подход към всяко дете и зачитането на детските права. Всеки детска грижа трябва да се основава на принципа за недискриминация, равнопоставеност и уважение към детското мнение и самоопределяне.

Изграждане на подкрепяща общност: Важно е да се създаде подкрепяща общност, която да приема и подкрепя децата в алтернативни грижи. Това включва изграждането на мрежи от подкрепа за децата и техните семейства, включване на местната общност в процесите на вземане на решения, които засягат децата в алтернативни грижи, и създаването на условия за интеграцията и социалната подкрепа на тези деца в обществото.

Мониторинг и оценка: Редовният мониторинг и оценка на алтернативните грижи за деца са от съществено значение. Това помага да се гарантира съответствие със стандартите на качество и да се идентифицират възможни проблеми или нужди за подобрение. Мониторингът и оценката трябва да бъдат систематични, прозрачни и основани на данни, а резултатите от тях да се използват за внесение на подобрения в системата на грижи за деца.

Подкрепа след излизане от системата: Важно е да се осигури подкрепа и подготовка на децата, които напускат алтернативните грижи, за тяхната самостоятелност и интеграция в обществото. Това може да включва обучение по финансова грамотност, умения за търсене на работа, подкрепа в образованието и други ресурси.

Сътрудничество и координация: Ефективната работа в областта на алтернативните грижи за деца изисква сътрудничество и координация между различните заинтересовани страни. Това включва сътрудничество между съответните държавни органи, неправителствените организации, професионалните приемни семейства, семействата на децата и други заинтересовани страни. Само през съвместни усилия и координирани действия може да се постигне система на алтернативни грижи, която отговаря на нуждите и благополучието на децата.

В заключение, за да се гарантира по-доброто развитие и благополучие на децата в алтернативни грижи, е необходимо да се засили ангажиментът и координацията на всички заинтересовани страни – правителства, местни органи, организации на гражданското общество и самите деца. Само чрез сътрудничество и обединени усилия може да бъде постигната съществена промяна в системата на алтернативни грижи.

Допълнителна информация за проекта DataCare може да бъде намерена в инициативата DataCare на Eurochild и в UNICEF ECARO’s Children in Alternative Care: Data to Strengthen Child Protection Systems and Outcomes for Children in Europe.