Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор

grand_master

България е страна с трети най-висок процент на детска бедност (33%), а децата, изоставени от родители, работещи в чужбина, особено живеещите в гета и отдалечени селища, са сред най-нуждаещите се у нас. Въпреки постигнатия важен напредък, реформата за деинституционализация далеч не е приключила. Системата за приемна грижа е слабо развита и разчита предимно на европейско финансиране. Ромските деца са свръхпредставени в алтернативни грижи, а тези от тях, които наскоро са били реинтегрирани в семействата си, са под висок риск да бъдат отново изоставени поради несигурната семейна ситуация.

Това се казва в доклада на общоевропейската мрежа Eurochild  Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор , който припомня данни от изследването (не)Видимите деца и доклада на Национална мрежа за децата  за прилагането на Европейската детска гаранция в България,  направен заедно с Надежда и домове за децата – клон БългарияНоу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ и членове на НМД.

Публикацията отбелязва, че всеки пети от населението на ЕС е бил изложен на риск от бедност или социално изключване (данните са на  Агенцията за правата на човека към ООН за 2019 г.). Този пети човек много вероятно би бил дете, тъй като децата, изложени на риск от бедност в ЕС, са 19,4 милиона. Според Агенцията за основните права на ЕС ромските деца са малцинствена група, живееща в най-уязвимите условия в Европа, като удивителните 90% са изложени на риск от бедност.

Имайки предвид данните, колко често този пети човек е дете от ромски произход? Страни като Испания и Гърция съобщават, че ромските деца живеят в домакинства, където поне един човек си ляга гладен поне веднъж месечно. В допълнение, единадесет държави, в това число и България, докладват за негативния опит на ромските деца, семейства и общности, изложени на риск от бедност и социално изключване в доклада “(не)Видимите деца”.

Национална мрежа за децата, в качеството й на водещ партньор за България на Eurochild, има постоянен ангажимент да помага за справяне с бедността като бариера, която лишава децата от техните права на здравеопазване, образование и грижи за деца, както и от правото им да бъдат чути по въпроси, които ги засягат. Междуевропейската мрежа подкрепя усилията ни да въздействаме върху прилагането на Европейската детска гаранция (ЕДГ), така че перспективите и нуждите на семействата и децата в беда да залегнат в Националния план за действие по ЕДГ.

Механизмът предполага насочването на 5% от Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) у нас към мерки срещу детската бедност. Те трябва да обхванат 200 000 деца в България чрез интегрирани мерки. Това означава не просто директно финансово подпомагане, а увеличаващи въздействието комбинирани дейности за образование и грижи в ранна детска възраст, приобщаващо образование и училищни дейности, здравеопазване и здравословно хранене, услуги за семейна подкрепа, грижи и закрила.

Източник: nmd.bg

Снимка: pixabay.com