Учреден Национален Консултативен Съвет към Мрежа „С грижа от 0 до 3“

grand_master

С цел разширяване кръга от съмишленици по застъпническите инициативи на мрежа „С грижа от 0 до 3“, бе учреден Национален Консултативен Съвет (Съветът), с участието на външни за Мрежата експерти, който да координират и обединяват усилията ѝ за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност. Първата среща на Мрежата и Съветът се проведе на 14-ти Октомври, 2021г.

Специалистите, участващи в Съвета, имат доказан опит и интерес по политиките за майчино и детско здраве, ранно детско развитие и интеграция на ромите. Те ще имат възможността да участват в текущи дейности по инициативите (конференции, експертни групи, разработване на становища и т.н.) както и в последващи срещи на Мрежата. Експертите ще подкрепят организациите в увеличаване на чувствителността по темите на инициативите и ще ги съветват относно устойчивостта на решенията, които предлагат.

По време на срещата, проведена на 14-ти Октомври, организациите от Мрежа „С грижа от 0 до 3“ представиха 5-те си застъпнически инициативи за решаване на 5 конкретни проблема на системно ниво, които имат пряко влияние върху здравните показатели на жените и децата:

 • Нарушен достъп до здравна грижа на бременните жени без здравни осигуровки;
 • Достъп до медикаменти за извънболнично лечение на децата в най-ранна възраст;
 • Нередовно и непълноценно хранене на децата до 3г. поради финансови затруднения на семействата с ниски доходи;
 • Липсата на услуги с национално покритие в подкрепа на родителството в естествена, домашна среда на дететто;
 • Недостъпност на процедурите за издаване на лични документи.

Организациите от Мрежата представиха данни, доказващи мащабността на всеки от горе-изпроените проблеми и спешната нужда от промяна в публичните политики. По време на дискусията се обсъдиха и предлаганите промени в конкретни национални политики:

 1. ЗДРАВЕ:Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус;
 2. ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ:Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на национална специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти;
 3. РАННО УЧЕНЕ И ОТЗИВЧИВИ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст;
 4. СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СЕМЕЙНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи;
 5. ДОСТЪП ДО МЕДИКАМЕНТИ НА ДЕЦА ДО 3Г.: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3г.

 

Следете  сайта ни за повече информация относно „С грижа от 0 до 3“ и последвайте Фейсбук страниците на инициативите, за да разберете повече за дейностите на всяка:

 1. Здраве: Всяко Бебе е БЕЗценно!
 2. Пълноценно Хранене: Добро хранене за добро бъдеще
 3. Ранно Учене и Отзивчиви Родителски Грижи: Да пораснем заедно
 4. Сигурна и Безопасна Среда: Без лични документи сме НЕВИДИМИ