Управленската програма предвижда създаване на политика и стандарт за ранно детско развитие

grand_master

Министерски съвет прие 18-месечна Програма за управление на Република България от юни 2023 до декември 2024.

В нея най-много и ключови са мерките за децата, заложени в областите образование и социални политики, докато в здравеопазването има някои частични мерки.

Победа за децата в България е намерението за създаване на орган с реални правомощия, който да бъде отговорен за детските политики. Това е предвидено с реформирането на Държавната агенция за закрила на детето в Държавна агенция за правата на детето като първостепенен разпоредител с бюджетни средства и възможност за законодателна инициатива до края на 2024 година. Осъществяването на тази реформа би решило един от основните проблеми пред политиките за деца в България –българската държава да има институция, която да е отговорна за детските политики.

Най-накрая държавата предвижда и създаването на план, който да опише действията й за подкрепа на семействата и управление на детските политики. Това ще стане с изработването на Национална стратегия за детето и семейството.

 Ранно детско развитие

Управленската програма предвижда създаването на политика и стандарт за ранно детско развитие. В нея е заложено приемане на годишен план за насърчаване на ранното детско развитие чрез осигуряване на достъп до социални, здравни, образователни и интегрирани услуги, с цел намаляване на отрицателните тенденции в детската бедност и повишаване качеството на живот на децата в ранна възраст.

Предвидени са и мерки за проследяване на ранното детско развитие и ранно идентифициране на проблеми в развитието и насочване към специалисти.

Обнадеждаваща е мярката, предвиждаща оптимизиране на изискванията за строеж на нови детски градини, но и създаване на детски центрове и кооперативи за деца. Заложени са повече средства за хранене в детските градини.

Образование

Управленската програма потвърждава продължаването на дейността на образователните медиатори в училищата и детските градини, които да улесняват достъпа до образование на деца, за които това е предизвикателство, и средства за приобщаващо образование. Предвидена е допълнителна езикова подготовка за ученици, чийто майчин език е различен от българския.

Социална политика

Наред с ключовите промени в областта на управлението, координацията и планирането на детските и семейни политики, други заложени мерки в областта се отнасят до социалните услуги. До март 2024 се предвижда и приемането на Национална карта на социалните услуги, която да планира достатъчно на брой места, в които деца и родители да могат да търсят подкрепа и помощ. Дълго чакана мярка е и създаването на Стратегия за човешките ресурси в социалната сфера, която да планира как да имаме достатъчно на брой и подготвени социални работници, психолози и други специалисти в подкрепа на децата и семействата.

За пръв път се предвижда идентифицирането на връзка между семейните помощи и социалната работа със заложеното измерване на социалното въздействие на семейните помощи за деца, възоснова на който да бъдат предложени законови изменения за Закона за семейните помощи за деца.

Здравеопазване

Съществено внимание в управленската програма е отделено на създаването на Националната детска болница, като са описани стъпки и срокове до възлагане на проектирането.

Важна мярка е намерението за възстановяването на отдел „Майчино и детско здраве“, който да следи и координира политиките в областта. Въпреки това, липсват мерки за  въвеждането на програми за профилактика в детска възраст. Изключение в известен смисъл прави една ключова мярка – тази, отнасяща се до осигуряването на проследяване на всяка бременност, независимо от здравноосигурителния статус на майката. Мярката включва дейности за повишаване на осведомеността, но и анализ на сега работещата уредба и евентуалната й промяна за осигуряване на достъп до здравни грижи за всяко неродено дете.

До декември 2024 се предвижда снабдяване с модерна медицинска апаратура за минимум 10 педиатрични клиники и отделения в лечебните заведения за болнична помощ. Друга мярка с пряко отношение към децата, е намерението за разкриване на амбулатории в малки населени места.

Анализ на Национална мрежа за децата

Снимка: pixabay.com