Търсим подизпълнители за заснемане и анимация на видеа

grand_master

Техническо задание за изработване на промоционално видео по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“, Фондация Тръст за социална алтернатива

 1. ЗА ПРОЕКТА:

Периодът от забременяване до навършване на 3-годишна възраст на детето е от ключово значение за неговото пълноценно развитие. Доказано е, че в този критичен период се развива до 80 % от мозъка на детето. Токсичният стрес, непълноценното хранене и други рискови фактори, произтичащи от бедността оказват негативно влияние върху благосъстоянието му, както и върху здравето на бременната жена и майка.   Подобряването на майчиното и детско здраве, е възможно само и единствено, ако политиките и услугите в подрепа на достъпа до качествени здравни услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, както и услугите в подкрепа на отзивчивите родителски грижи и ранно учене, са добре функциониращи и работещи в сътрудничество.  Проект „С грижа от 0 до 3“ има за цел да подобри майчиното  и детско здраве сред ромска общност. За постигането на тази цел, проектът обединява усилията на граждански организации в застъпничество пред ресорните институции за разработване на достъпни услуги в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи за дете до 3 годишна възраст.

 1. ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МРЕЖА:   

Единайсет граждански организации от цяла България обединяват своите усилия и опит в неформална мрежа „С грижа от 0 до 3“, която се застъпва за системни промени с цел подобряване на майчиното и детско здраве сред уязвими групи в България с фокус върху ромските общности. Водени от разбирането, че секторните политики – здраве и хранене, социална закрила и защита, играят ключова роля за детското развитие, особено по отношение на децата, изложени в риск от бедност, организациите от мрежата изпълняват 5 национални застъпнически инициативи за промяна в планиране и изпълнение на политики в областта на:

 • ЗДРАВЕТО: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус;
 • ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ: Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти;
 • РАННО УЧЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ОТЗИВЧИВИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст;
 • СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи.
 • ДОСТЪП ДО МЕДИКАМЕНТИ НА ДЕЦА ДО 3Г. : Осигуряване на универсален достъп до лекарства на всички деца от 0 до 3г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заинтересованите доставчици следва да изпратят предложение в срок до 11. 08. 2021г. сряда до  Зорница Миткова на имейл адрес: zmitkova@tsa-bulgaria.org . Проекто-предложението следва да включва план за работа, който включва времеви график и финансови параметри за всеки от описаните в т. „Времеви график и очаквани продукти“.

ОПИСАНИЕ НА ТЪРСЕНАТА УСЛУГА:

Концепцията на промоционалното видео включва два типа видеа: анимация и заснемане – интервюта с експерти от гражданския сектор, академичната общност, други. Потенциалните доставчици на услугата могат да кандидатстват с предложение за извършване на двете видеа или едно от двете видеа на мрежата. Доставчикът на услугата следва да предложи план за заснемане (заснемане или рисуване на илюстрации + аниматорска работа) и има възможност за заснемане и монтаж на промоционалното видео на неформалната застъпническа мрежа. 

Видеото е най-лесният за възприемане вариант за комуникация на социални теми – посредством креативни инструменти, като илюстрация, анимация и текст и похвати като storytelling. Промоционалното видео си поставя за а цел да:

 • Очертае визията, мисията, целите и приоритетите на петте инициатив и в единна комуникационна рамка на мрежата, която ясно подчертава конкретните системни пропуски по всяка от инициативите, респективно предлаганата промяна на ниво планиране и изпълнение на политики с пряко влияние върху здравните показатели на жените и децата до 3г.,
 • Повиши чувствителността и информираността относно важността на първите 1 000 дни от живота на детето, ролята на семейството и институциите, 
 • Важността на прилагане на интегрираният подход на планиране и изпълнение на ключови политики в областта на здравето, храненето, сигурната среда и ранното учене и грижа за детето,
 • Допринесе за общ наратив и идентичност на кампанията, което ще я направи лесно възприемана от таргет групите като едно цяло. Съществува казусът, че всяка работна група и съответно – тема е с различни екипи, приоритети и идентичност и само общата комуникация, към която спада видеото, може да помогне за опаковането на проекта като един общ. Видеото ще представи и възможните решения на поставения проблем, под формата на политики за ранно детско развитие,
 • Представя и промотира дейността на мрежата в събития, насочени към медии и институции с цел подпомагане на мрежата за достигане до критично важни целеви аудитории.

Целеви групи на инициативите и промоционалното видео: Още информация  

 • Ресорните институции, към които комуникират застъпнически инициативи по горе споменатите секторни политики
 • Граждански организации, извън мрежата „С грижа от 0 до 3“,  работещи в областта на ранното детско развитие и бенефициентите на съответните организации
 • Широката общественост (академична общност, практици, активисти, представители на общността, родители, други)
 • Медии 
 • Други 

Концепция на промоционалното видео  1 „Анимация“ 

Анимация – този вариант решава проблема, че не по всичките теми крайните бенефициенти биха искали да участват с лицата си във видео. / Продължителност 3 минути. Видеото следва да представи петте инициативи на мрежата  като пет рисувани анимирани героя. Всеки от тях следва да е генерализиран образ на бенефициент на всяка от петте инициативи: 

 • здраве (инициатива за достъп до пренатална грижа),
 • здраве (инициатива за универсален достъп до медикаменти за деца до 3г.),
 • пълноценно хранене на децата в ранна възраст,
 • възможности за ранно учене и полагане на отзивчиви грижи за детето в семейна среда,
 • сигурна и безопасна среда за детското развитие.

През героя се представя всяка от темите, данни от направените по темата изследвания, как живее едно семейство, засегнато от проблема; кои са възможните решения за семействата в риск. Данни, факти и истории за видеото ще се черпят от материали и изследвания, подадени от всяка от групите от гражданските организации, ангажирани в изпълнението на съответната инициатива. По 3-5 ключови данни от изследванията, направени в рамките на всяка от петте инициативи под формата на инфографики.

 • Кратка обща информация за кампанията – цели, мисия, участващи организации,
 • Завършва с общо послание на кампанията: ще се подаде допълнително от проектният екип 

Изисквания към очакваното  предложение: 

 • Предложение за стилистика на илюстрацията от илюстратор / дизайнер,
 • Изготвяне на сториборд – историята в развитие според заложения сценарий,
 • Музика към видеото,
 • Глас зад кадър – разказвач и гласове зад кадър за четирите героя,
 • Дизайн на инфографики,
 • Шрифт и визуална идентичност за началната и финалната заставки.

Необходим екип: дизайнер, илюстратор, аниматор, звукар, монтажист.

Концепция на промоционално видео 2 „Заснемане на интервюта“

Заснемане на видео с участието на експерти, представители на организациите в мрежата и крайните заинтересовани страни по всяка от темите на кампанията / бенефициенти, там където е възможно да участват с лицата си. Видеото ще представлява компилация от видео интервюта на изброените страни, като в сценария ще бъде предложена общо обединяващо послание, чрез 3 общи въпроса, на който всеки от участниците да отговаря. / Продължителност 3-5 минути.

Заснемане: 

 • Предложение за режисура на видеото
 • Оператор
 • Звук
 • Монтаж
 • Дизайнер за заставките и общата визуална идентичност на видеото

Изисквания към очаквания криейтив: 

Криейтивът трябва да звучи ясно, да говори директно на таргета, да е минималистичен, но не ограничен във фантазията, да показва проекта в неговата многоизмерност по отношение на темите и етапите. Видеото не трябва с криейтив, който да се изтощава бързо, за да може да позволи комуникиране през цялата година. Потенциалните доставчици на услугата следва да могат да извършат заснемане на терен по следните параметри: 

Брой интервюта График за заснемане на терен

**Заснемането на терен може да изисква пътуване из цялата страна.

** Локациите ще бъдат подадени допълнително.

Продължителност на всяко интервю (завършен вид)
До 5 (по 1 по всяка от инициативите) 16 август  – 08 септември 2021г. До 1 минута

ВРЕМЕВИ ГРАФИК И ОЧАКВАНИ ПРОДУКТИ

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ПРОДУКТИ
13 август 2021г.   Среща за договаряне на параметрите на договора с избраният доставчик на услугата
16 август 2021г. Подаване на сценарий и участници във видеото от страна на проектния екип
16 август – 8  септември 2021г. Заснемане и обработване на видеата
9 септември 2021 г. Изпращане на първи драфт на видеата до екипа на проекта
15 септември 2021г.  Изпращане на обратна връзка от екипа на проекта
20 септември 2021г.  Преглед на ревизираните  видеа
22 септември 2021 г. Одобрение на финалните видеа

ПРОЦЕС, КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА

Процес 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще оцени всяко постъпило навременно предложение. След преглед на предложенията може да са необходими интервюта с кандидатите, включени в краткия списък.  

Критерии за избор на доставчик на услугата: 

 • Спазване на изискванията за кандидатстване
 • Предходен опит 
 • Пазарна цена 
 • Качество

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заинтересованите доставчици следва да изпратят предложение в срок до 11. 08. 2021г. сряда до  Зорница Миткова на имейл адрес: zmitkova@tsa-bulgaria.org . Проекто-предложението следва да включва план за работа, който включва времеви график и финансови параметри за всеки от описаните в т. „Времеви график и очаквани продукти“.