Социалното подпомагане за семейства с деца извън яслите е позитивна стъпка, но недостатъчна

grand_master

Проект на Постановление на Министерски съвет предвижда компенсация в размер на до 413 лева месечно за родителите на деца, които не са приети в общинска ясла поради липсата на свободни места. Сумата е равна на средната месечна издръжка за дете в предучилищното образование.

Проектът на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински ясли и детски градини, е качен за обществено обсъждане.

Според наредбата със средства от държавния бюджет ще бъдат компенсирани разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна до  тригодишна възраст.

Право на помощта ще имат и родителите на деца, навършили две години, към началото на съответната учебна година, когато в населеното място по настоящия им адрес не е разкрита детска ясла или яслена група в детска градина и децата не са приети в детска градина поради липса на свободни места.

Позитивните стъпки в социалното подпомагане за семействата с деца у нас са факт и сред тях са отпадането на таксите за детски градини и ясли за всички деца в страната, повишаването на размера на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството, увеличаване на данъчните облекчения за работещи родители. Извън финансовата подкрепа на семействата с малки деца обаче, редица други области в грижата от 0 до 3 години стоят на дневен ред нерешени.

У нас липсва споделено разбиране за ранното детско развити, както и национална стратегия в областта. Редица изследвания показват, че детето достига 50% от интелектуалното си развитие на 4 годишна възраст, добавя 30% до осем години и останалите 20% на седемнадесет години. Макар и детето да не е овладяло 50% от знанията на възрастен човек, неговата интелигентност да обработва и използва получените знания се придобива още на четири години.

Липсват и достатъчно на брой, качествени и разнообразни услуги за ранно обучение и грижа. У нас има различно и неравномерно разпределение на услугите за най-маките в различните типове населени места. Различен е и обхватът според местоживеенето, социален статус и етно-културна принадлежност. Не съществува механизъм за оценка на нуждите, основан на демографски данни, а нормативната рамка не дава възможност за избор на родителите на различни форми на услуги, освен регулираните в законодателството детски ясли и детски градини/училища с групи за задължително предучилищно образование.

По данни на НСИ делът на деца до 3 г., включени в услуги за ОГРДВ (Образование и грижа в ранна детска възраст) в България, е 17.9% през 2022 г., като за последните 5 години почти не варира за страната и дори в общините с най-голям обхват (Габрово), достига едва 23.1%, докато в Сливен и Пазарджик е едва 8.5-9%. По данни на Eurostat, 2021 – 71.7% от децата в България се отглеждат от родителите си у дома до 3 годишна възраст.

Източник: nmd.bg, 24 часа

Снимка: pixabay.com