Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС

grand_master

„В областта на жилищните условия се отбелязва необходимост от нарастване размера на предоставянето на социални жилища за уязвими роми и по-конкретни мерки за справяне с проблема с жилищната сегрегация на ромите.“ Това обявява вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров на заседанието на Министерския съвет.

Той цитира Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

„Настоящият доклад е първият по отчитане на изпълнението на Националната стратегия, която е приета на 5 май 2022 година от Министерския съвет. Изготвена е възоснова на информация, получена от всички ангажирани министерства и институции, които са изпълнявали политики, мерки и дейности, реализирани през 2022 година“, казва още Лазар Лазаров на заседанието на МС.

Според самия доклад, който вече е публикуван, по-голяма част от ромите живеят в т. нар. „обособени ромски квартали”, където жилищните условия са крайно неприемливи. Обособените квартали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изключването им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социалноикономическия и здравния статус и до маргинализиране на значителна част от общността. Възможните решения по отношение на жилищните условия на ромското население следва да бъдат интегрирани в по-широки национални дейности и законодателни инициативи. Те следва да бъдат насочени основно към регулиране и благоустрояване на ромските квартали, разширяване на възможностите за изграждане на собствени домове от семействата и в по-малка степен към програми за социално жилищно настаняване или подпомагане на семейства с междупоколенческа бедност, особено с малки деца и деца – ученици, болни членове на семейството, непълни семейства и други. В програмите за социално жилищно настаняване ромите следва да бъдат включени съвместно със семейства от мнозинството.

За да се осигури успех на такива програми, е необходимо да се предвиди дългосрочна социална и психологическа подкрепа. В тези програми водеща роля имат общините, което е свързано и с увеличаването на общинските жилища. В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР) и на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., които се изпълняват със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се предвижда подкрепа за инфраструктурни мерки за социално включване и интеграция на маргинализирани групи от обществото, се посочва в доклада.

Документът е 84 страници и освен жилищните условия адресира още няколко генерални проблема, свързани с приобщаването на ромите – образование, здравеопазване, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура.

Прочетете пълния доклад тук 

Източник: Флагман