Регионални срещи в цялата страна популяризират промените в Наредба 26

grand_master

Единадесет регионални срещи ще се проведат през септември и октомври  в различни градове на страната като част от дейностите по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.

Форумите имат за цел да популяризират сред здравните специалисти, представители на институциите и общините, здравните медиатори и граждански организации промените в Наредба 26.

На 21 септември в Нови пазар се проведе регионален форум – дискусия. Организатор беше местната организация „Хаячи“, която е част от проекта. Във форума се включиха 55 участници: представители на различни институции от Шуменска и Варненска област, здравни медиатори от гр. Нови пазар, гр. Шумен, гр. Каолиново, гр. Каспичан и гр. Провадия; представител на МБАЛ – Шумен, директори на ДСП – гр. Нови пазар, гр. Девня и гр. Каолиново, които бяха придружени от началници на ОЗД. Включиха се също представители на социални услуги от Шумен,  Каспичан, Нови пазар, с. Памукчии, представители на общинска администрация от гр. Нови пазар и гр. Каспичан. Представени бяха презентация по проекта, анализ от анкетирането на АГ специалисти и кратко видео за здравно неосигурените жени.

Работната среща се проведе на 19 септември в к.к. Слънчев бряг. Организатор беше пазарджишката органицация ИГА, която също е част от проекта. На събитието присъстваха представители на: Община Пещера, Община Лесичово, Директор на РДСП Пазарджик, Началник отдел „Закрила на детето“, Пловдив, Председателят на Административен съд Пазарджик, социални услуги от Лом, Пазарджик, Пещера и Лесичово.

На 29 септември се проведе регионален форум и в гр. Ракитово  с организатор фондация „Бъдеще“, в партньорство с Община Ракитово.
Представени бяха разработените в рамките на инициативата Всяко бебе е БЕЗценно анализи на достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до здравни грижи, както и анализът „Цената на безразличието“ (ЛАРГО, 2021 г.), данните от който залегнаха в основата на кампанията за промяна на Наредба 26.

Дискутирани бяха и резултатите от проведеното в последните месеци проучване на нагласите на АГ-специалистите от 11 града в България по отношение на промените в Наредбата.

Участниците в срещата говориха за собствения си опит от работата сред уязвими общности, споделиха проблеми и препоръки. Сред трудностите, които срещат институциите и работещите на терен, са немалкият брой раждания от малолетни и непълнолетни момичета, ниската здравна и сексуална култура, неприлагането на методи за контрацепция, нуждата от систематично училищно обучение в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и грижата за тялото.

Присъстващите се обединиха около нуждата да се работи екипно и насърчи комуникацията между институциите, имащи отношение по проблема. Участниците изразиха очакване по-често да бъдат провеждани информационни и застъпнически кампании в областта на здравеопазването на територията на общината.

Във форума участваха представители на регионални и местни институции и НПО – РЗИ, община, Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, болница, ОПЛ, медицински сестри, социални работници, педагози.

 

Прочетете повече за останалите регионални срещи тук:

https://we-care.bg/news-and-events/