За подобряването на майчиното и детското здраве е необходимо повишаване на здравната култура според участниците в регионалния форум в Ботевград

grand_master

На 20 септември в Ботевград се проведе регионален форум по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Организатор на форума беше Националната мрежа на здравните медиатори, а домакин беше община Ботевград.

Срещата беше посветена на популяризиране на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, които разширяват достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до профилактични прегледи, изследвания и хоспитализации в периода на бременността.

Представени бяха разработените в рамките на инициативата Всяко бебе е БЕЗценно анализи на достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до здравни грижи, както и анализът „Цената на безразличието“ (ЛАРГО, 2021 г.), данните от който залегнаха в основата на кампанията за промяна на Наредба 26.

Дискутирани бяха и резултатите от проведеното в последните месеци проучване на нагласите на АГ-специалистите от 11 града в България по отношение на промените в Наредбата, в рамките на който лекарите дават и своите препоръки за подобряване на обхвата на бременните жени с прегледи, за подобряване на условията за работа на медицинските специалисти по Наредбата, за повишаване на здравната култура на ползвателите на безплатните прегледи.

Участниците в срещата говориха за собствения си опит от работата сред уязвими общности, споделиха проблеми и препоръки. Сред трудностите, които срещат институциите и работещите на терен, са немалкият брой раждания от малолетни и непълнолетни момичета, ниската здравна и сексуална култура, неприлагането на методи за контрацепция, нуждата от систематично училищно обучение в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и грижата за тялото.

Присъстващите се обединиха около нуждата да се работи екипно по тези ключови теми от областта на майчиното и детското здраве и здравната култура като цяло, като изразиха очакване по-често да бъдат провеждани информационни и застъпнически кампании в областта на здравеопазването на територията на общината.

Във форума участваха представители на регионални и местни институции и НПО – РЗИ, община, Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, болница, център за спешна медицинска помощ, лекари, медицински сестри, здравни, трудови и образователни медиатори, социални работници, педагози, юристи.