Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на достъпа до медикаменти на деца до 3

grand_master

Статията е част от поредицата „Пълноценната грижа в подкрепа на ранно детско развитие“. Поредицата цели да представи взаимовръзката между областите здраве, хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и полагане на отзивчиви грижи, подобряваща  майчиното и детското здраве и развитие. Подкрепя нуждата от синхронизирана работа по всяка от темите чрез мерки за създаване на най-добрите условия за детско развитие. Обосновава целите на застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ за равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна, независимо от здравноосигурителния ѝ статус; подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма; разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст; достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи; осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3 г.

Когато детето е болно, всичко наоколо се разпада и сякаш нищо не е наред. Такива обстоятелства са неприятни за всички родители, но са още по-сложни за тези от по-бедни семейства. Те невинаги имат финансовата възможност да купуват лекарствата за лечението на детето си, или се налага да жертват средства за базови нужди като храна, за да могат да си ги позволят.

В омагьосан кръг от трудности

България е на второ място в ЕС по дял от населението в риск от бедност и социално изключване [1]. Въпреки това българските пациенти понасят най-високата тежест от разходите за здравеопазване). Според данни на „Здравен профил на страната 2021 г.”, делът на директните плащания от пациентите представляват 38% от общия разход (приблизително 2 пъти повече от средните за ЕС – 15,4% [2].), а от тях 25,1% са за лекарствени продукти [3]. Имайки предвид, че България е една от най-бедните държави в ЕС (с най-ниския БВП, 45% под средния за ЕС) [4], населението не само трудно покрива разходите си за лекарства, но и други основни битови нужди. Това може да се отрази в трудности за ефикасно и навременно лечение. 

Децата от 0 до 14 годишна възраст най-често заболяват и губят живота си вследствие на външни причини, болести на дихателната система, новообразувания, болести на нервната система и др. [5]. Най-висока е честотата на смъртните случаи при децата от 1 до 4-годишна възраст (29.1 на 100 000) [6]. По данни на НСИ от 2021 г. 69.4 на 100000 новородени са починали вследствие на болести на дихателната система, като 73% от тях се дължат на пневмония [7]. Децата, които живеят в бедност е много по-лесно да развият респираторни инфекции заради средата, в която живеят. Липсата на средства за лекарства в семействата им може да доведе до сериозни усложнения и хронични заболявания [8]. В случай че не бъдат предприети адекватни мерки за навременно лечение, болестта може да се превърне в хронична, което съответно ще повлияе на живота и развитието на детето [9]. 

Въпреки че децата до 3 г. имат достъп до медицинска помощ и специалисти, а и НЗОК покрива някои лекарства частично или напълно, наличните средства за покриване на лекарства се оказват недостатъчни. Едва 11-13% от бюджета на НЗОК са за детско здраве, от които 5% са предназначени за лекарства. Според проучване на Българската педиатрична асоциация от 2019 г. [10], „за здравеопазване за дете до 1 година, месечно се дават около 100 лв. допълнително, от които половината са за лекарства [11].” Следователно достъпът до здравеопазване за деца до 3 г. и техните майки е ограничен – въпреки медицинската помощ и възможностите за консултации със специалисти, не всички могат да си позволят да отделят ежемесечен ресурс за здравеопазване. 

Затова мрежа „С грижа от 0 до 3” идентифицира един от проблемите пред ранното детско развитие като:

“Липса на национална лекарствена политика за достъп до навременна и качествена здравна грижа и лечение на децата до 3 г.”

Прекъсване на омагьосания кръг

Ефективното и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст, което да предостави равни възможности за пълноценно лечение, е в правото на всички деца. Затова мрежа “С грижа от 0 до 3” съветва за въвеждането на политика за безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 г. 

Мрежата още съветва за сработването на всички сектори – здраве, образование, социално подпомагане, финанси, водоснабдяване и канализация, закрила на детето и др. Така, освен доброто здраве на децата, можем да осигурим и тяхното  пълноценното хранене, ранното учене, отзивчивите грижи и развитие в сигурна и безопасна среда – те  са от еднакво значение за развитието на детето.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Eurostat. (2021, October 15). One in five people in the EU at risk of poverty or social exclusion. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn20211015-1.

[2.3] 2021. State of Health in the EU | България | Здравен профил на страната 2021. Европейска Комисия. Достъпно на: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022- 01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf. 

[4] Маринова, Е. 2022. БВП на човек от населението в България е с 45% по-нисък от средното за ЕС. Investor.bg. Достъпно на: https://www.investor.bg/ikonomika-ipolitika/332/a/bvp-na-chovek-ot-naselenieto-v-bylgariia-e-s-45-po-nisyk-ot-srednoto-za-es348758/. 

[5,6] Министерство на Здравеопазването, 2021. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.с.10. Достъпно на: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=25604. 

[7] Национален Статистически Институт. (2021). Здравеопазване 2021. с.9. https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/Zdraveopazvane_2021.pdf. 

[8,9] Достъп до медикаменти на деца до 3 – С грижа от 0 до 3. С грижа от 0 до 3. https://wecare.bg/initiatives/access-to-medicines-for-children-up-to-3/. 

[10] Безплатни лекарства за всяко дете до 3 години – Защо в България плащаме наймного за лекарства, а сме на първо място по детска смъртност в ЕС? socialachievement.org. Достъпно на: https://socialachievement.org/bg/kakvopravim/novini/bezplatni-lekarstva-za-vsjako-dete-do-3-godini/270/. 

[11] Ненова, Н. (2019, December 4). Само 11% от целия бюджет на НЗОК е за детско здраве. zdrave.net. Достъпно на: https://www.zdrave.net/Новини/Само-11–от-целия-бюджет-наНЗОК-е-за-детско-здраве/n11368. 

За допълнителни справки, вижте: Пълноценната грижа в ранна детска възраст: предизвикателства на системно ниво и възможни решения.