Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на проследената бременност в подобрението на майчиното и детско здраве и развитие в България.

grand_master

Статията е част от поредицата „Пълноценната грижа в подкрепа на ранно детско развитие“. Поредицата цели да представи взаимовръзката между областите здраве, хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и полагане на отзивчиви грижи, подобряваща  майчиното и детското здраве и развитие. Подкрепя нуждата от синхронизирана работа по всяка от темите чрез мерки за създаване на най-добрите условия за детско развитие. . Обосновава целите на застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ за равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна, независимо от здравноосигурителния ѝ статус; подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма; разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст; достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи; осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3 г. 

Бременността се смята за един от най-щастливите периоди от живота на една жена. Пред част от бременните жени в България, обаче, съществуват сериозни предизвикателства, към които „С грижа от 0 до 3” насочи усилията си. 

Оказва се, че 8-9% от всички жени у нас раждат без бременността им да е била проследена [1]. Това се дължи основно на липсата на средства за заплащане на здравни осигуровки, тъй като действащият модел на здравно осигуряване в България изисква непрекъснато внасяне за 5-годишен период. В резултат, в момента в страната всяко 7-мо лице е здравнонеосигурено [2]. Последствията от това могат да бъдат скрити рискове както за майката, така и за бебето – това е видно от високите показатели по детска смъртност, аборти и мъртвородени. България държи една от челните позиции с най-висока детска смъртност в ЕС (5,1 починали на 1000 живородени за 2021 г., като общият коефициент за ЕС, за същия период, е 3.3 на 1 000 живородени) [3]. На първо място е по аборти – около 25 000 годишно [4]. А броят на мъртвородените деца през последните години наброява 350-400 годишно, като още толкова умират преди да са навършили 1г. [5].

При непроследена бременност, бебетата нямат равен шанс за качествен и пълноценен живот, Цената за това е висока. Средствата на държавата за лекуване на деца, родени с усложнения, причинени от нелекувани инфекции по време на бременността, са високи и недостатъчни. А всъщност дори са в пъти повече, отколкото потенциалните разноски за увеличаването на броя на безплатните прегледи за неосигурените жени.

Ефектът на доминото

Проследяването на бременността от специалист, навременната диагностика и предприемане на адекватни мерки при нужда са от първостепенна важност за полагане на пълноценна грижа за децата [6]. От това зависи доброто им здраве. Според СЗО, то се определя като „пълното физическо, умствено и социално благоденствие” [7]. За постигането му в ранна детска възраст освен проследяването, от ключово значение са и пълноценното хранене, ранното учене, отзивчивите грижи и сигурната и безопасна среда. Тези сфери влияят върху теглото и растежа, интереса към ученето, социалните и емоционалните умения; стимулират връзките в мозъка; предотвратяват болести и забавяния в развитието, които иначе могат да ограничат и потиснат потенциала на детето за цял живот [8, 9]. Съответно, ако всяка бременна жена няма необходимия достъп до безплатно здравеопазване, не бихме могли да проследим развитието на детето. Това ни ограничава да реагираме навреме при нужда от лечение за превенция на рискове, застрашаващи живота на детето, докато то е още в утробата на майката. 

В случай че няма прегледи, а съответно и превенция на заболявания, увреждания и усложнения, последващото развитие на детето е застрашено. Получаваме резултат, който е подобен на ефекта „падащо домино“. От всички подредени плочки домино, бутаме първата и това, което следва е бързо падане на всички останали плочки до последната. По същия начин можем да наблюдаваме как непроследяването на бременности може да доведе до физически и интелектуални увреждания, преждевременно раждане или дори смърт на детето и/или майката. Съответно, всички програми, политики и услуги в сферите на пълноценно хранене, ранно учене и отзивчиви грижи, сигурност и безопасна среда, биха били безполезни. Най-тъжното е, че днес ние позволяваме това наистина да се случва.

(Без) Достъп до пренатална грижа на неосигурени бременни 

Законът за здравето, чл. 127, ал. 1, гласи: “За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.” Този текст не гарантира правото на неосигурените бременни жени да получат достъп до здравни дейности, равен до този на осигурените, въпреки че икономическите ползи, наред с хуманните, са в пъти повече, ако двете групи жени бъдат третирани равноправно. 

Здравноосигурените бременни жени имат право на 12 прегледа при специалист (и два допълнителни при рискова бременност), изследвания и консултации [10]. Условията за неосигурените не са толкова добри. Въпреки че Наредба 26 [11] установява предоставянето на безплатна акушерска помощ при раждане и извършването на изследвания за неосигурени бременни жени, тя не изравнява правата им с тези на осигурените по отношение на проследяване на бременността [12]. Наредба 26 предвижда един преглед за целия период на бременността на неосигурената жена. А този един преглед е крайно недостатъчен. 

Приблизително 7000 неосигурени жени раждат всяка година, а около 5000 не са прегледани от специалист или не са им направени нужните изследвания [13].  Една от основните причини за това са прекъснати здравни права поради невъзможност за плащане на осигуровки. Непроследената бременност води както до по-високи рискове за здравето на жената и детето, така и до по-малка подготовка за родителство. Такива потенциални рискове са инфекции, анемии, малформации или други здравословни проблеми, които поради това, че не са диагностицирани на време, могат да доведат до раждане, което е риск за живота на майката и детето и истинско предизвикателство за медицинските лица [14].  

Предложение за действие

The domino effect

Осигуряването на достъп на всички здравнонеосигурени бременни жени до профилактични прегледи по време на бременността би се изплатило, дори ако само в 5% от случаите тези прегледи доведат до превенция на заболявания, увреждани и усложнения [15]. Ако останем пасивни, непроследените и проблемни бременности ще нарастват, увеличавайки и разходите за лекуване на усложнения [16]. Ако броят и видовете медицински и медико-диагностични дейности в полза на здравнонеосигурените бременни жени се разширят или уеднаквят с предвидените за здравноосигурени бременни жени, ще разполагаме с достатъчно ресурси за непредвидими и тежки случаи и в същото време всички бебета ще имат шанс за качествен и пълноценен живот, а всички майки – равен достъп до здравеопазване.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. с. 28. https://we-care.bg/download/3382/.

[2] 2021. State of Health in the EU | България | Здравен профил на страната 2021. Европейска Комисия. Достъпно на: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf

[3] Eurostat, 2022. Infant mortality rates. Available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en.

[4]  Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. с. 5-6. https://we-care.bg/download/3382/.

[5] Министерство на Здравеопазването, 2021. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г. Достъпно на: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=25604.

[6] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. с. 6. https://we-care.bg/download/3382/.

[7] Преамбюл към Конституцията на Международната здравна организация, както е приет от Международната здравна конференция от Ню Йорк, 19 – 22 юни 1946; подписана на 22 юли 1946 от представителите на 61 държави (официални записи на СЗО, no. 2, стр. 100) и влязла в сила на 7 април 1948.

[8] Graham, J. (2016, November 1). Nutrition and Health in Children and the Role of the Healthcare Worker. Ausmed Education Pty Ltd. Available at: https://www.ausmed.com/cpd/articles/nutrition-for-children.

[9] World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. (2017). The Nurturing Care Framework for Early Childhood Development: A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Nurturing Care Framework for Early Childhood Development. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf. P.14.

[10] Информационна брошура за бъдещите майки. Национална Здравноосигурителна Каса. Достъпно на: http://www.nhif.bg/c/ext/publications_display/get_file?p_l_id=11205&folderId=11833&name=PBFE-109.pdf.

[11] Министерство на Здравеопазването. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Достъпно на: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba-izm-dop-naredba26-ot-2007g-predostaviane-akusherska-pomosht-zdravno-neosigureni-zheni.pdf.

[12] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. https://we-care.bg/download/3382/

[13] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. с. 4-6. https://we-care.bg/download/3382/.

[14] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. https://we-care.bg/download/3382/

[15] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. https://we-care.bg/download/3382/

[16] Доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”. (2021). Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. сдружение ЛАРГО. https://we-care.bg/download/3382/.