Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“

grand_master

Групата работи за създаването на предложение за Национална програма за пълноценно хранене във възрастта 0-3 години

Предварителното проучване на действащите в момента програми в страната показва, че съществуващите програми за хранителна помощ нямат фокус върху бременните жени и малките деца и не включват систематично обучение и консултиране за пълноценно хранене. Няма услуга, която да съчетава програмите за подкрепа на родителстването с програма за регулярна хранителна подкрепа. Идентифицирана е нуждата от надграждане на съществуващите услуги за ранно детско развитие с фокус изграждане на родителски умения с хранителен компонент така, че семейството да получи подкрепа при достъпа до здравословно хранене на децата.

На срещата на експертната група беше обсъдена структурата на програмата, като основната дискусия се водеше около постигане на съгласие за конкретните целеви групи и областите на подкрепа.

В първоначалния вариант на програмата беше предложено програмата да включва 5 компонента:  Подкрепа за пълноценно и здравословно хранене на бременните жени; Подготовка и подкрепа за кърмене по време на бременността, раждането и след-родилната грижа; Подкрепа за пълноценно и здравословно хранене на бебето и малкото дете; Хранително подпомагане за нуждаещи се семейства с деца на възраст 0-3г.; Подобряване на достъпа до институционално хранене (детска кухня и др.)

Членове на групата са експерти от публични институции, отговорни за формулирането и прилагане на политики в областта на храненето и здравето (Национален център по обществено здраве и анализи, Агенция за социално подпомагане, Програма за храни и основно материално подпомагане); представители на научните среди  (Научна група по ранно детско развитие към МУ-Варна,  СУ), както и практици и представители на НПО – Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, Карин дом, Хаячи, ХЕСЕД, „Бъдеще за децата“, „Знание“.

Инициативата е част от  проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност  „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална  алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.