Предложения за обществено обсъждане проект на “Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“

grand_master

Писмо – становище на неформална мрежа от граждански организации „С грижа от 0 до 3“, застъпващa се за подобряването на политиките за майчино и детско здраве. Предложения за обществено обсъждане проект на “Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“.

ДО: 

ГОСПОЖА НАДЯ КЛИСУРСКА 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 ОТНОСНО: Предложения за обществено обсъждане проект на “Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“.

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

Неформалната застъпническа мрежа от граждански организации „С грижа от 0 до 3“  приветства предложената за обществено обсъждане „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“ и предложения в нея интегриран подход, който обвързва предоставянето на  материална помощ и подпомагане с храни на най-нуждаещите се лица с насочването им към услуги и съпътстваща подкрепа, „индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се намери най-правилният път за повишаване качеството им на живот“. Изключително благоприятно е предвиденото хранително подпомагане на най-уязвимите деца на възраст от 10 месеца до три години чрез вид помощ 4: „Детска кухня“, която се очаква да обхване поне 10 000 нуждаещи се деца, на които ще бъде предоставян ваучер/карта/ за храна в детска кухня.

  В качеството си на защитници на правата и интересите на детето и неговото семейство, изразяваме своята готовност за участие в процеса на правене на публични политики, за подобряване на достъпа до храна и подобряване на храненето, в ранна детска възраст, особено сред уязвимите общности. 

В същото време изказваме своята загриженост, че в „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“:

 • Хранителното подпомагане на най-малките се ограничава изключително до предоставяне на ваучер/карта/ за храна в детска кухня.  Това поставя няколко основни проблема: 
  • Ограничава възрастта на подпомаганите деца от 10 до 36 месеца. 
  • Въпреки своите безспорни предимства като качество и разнообразие на предлаганата храна в детска кухня, тя осигурява хранителна стойност съответстваща на едно хранене на ден. 
  • Програмата не предвижда мерки за подпомагане на семействата в периода на активно захранване на децата на възраст след четвърти месец, период който е най-ключов за развитието и здравето на най-уязвимите деца.
  • Децата, които отговарят на критериите за хранително подпомагане, но не отговарят на критерия за възраст не са равноправни да се възползват от тази възможност. 
 • Въпреки предложения интегриран подход, в проекта на програмата не са предвидени мерки за подобряване на качеството на грижата за децата с фокус върху храненето.
 • Липсва яснота как се ще бъде осигурен равен достъп на нуждаещите се деца, които отговарят на критериите за хранително подпомагане, но живеят в населени места (общини), където не функционира услугата „детска кухня“. 
 • Обхватът на доставчиците на социални услуги се ограничава до общините и услугите в подкрепа на ранното детско развитие по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015г.) и в последствие финансирани по ОПРЧР 2014-2020г.
 • Обхватът на мерките свързани с хранително подпомагане на децата в ранна детска възраст, предвидени в проекта на Програмата е много ограничен. В тази връзка, предвидените за подпомагане 10 000 деца на практика са много по-малко от реално нуждаещите се от хранителна подкрепа. 

Въпреки това сме убедени, че „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“ , предоставя механизъм за подобряване на качеството на живот на децата от най-уязвимите групи, но и предоставя уникална възможност за подобряването на хранителния и здравния статус на тази деца. В тази връзка предоставяме на Вашето внимание кратък анализ на ситуацията и нашите конкретни препоръки за включване към проекта на Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, вижте Приложение 1. 

Оставаме не разположение при въпроси с готовност за участие в последващо обсъждане. 

С уважение:

Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък

Сдружение „Знание“, гр.. Ловеч

Фондация „Здраве и социално развитие“, гр. София 

Сдружение „Ларго“, гр. Кюстендил

Сдружение „Жажда за живот“, гр. Сливен

Фондация „Бъдеще“, гр. Ракитово

СНЦ „Инициатива за равни възможности“, гр. София

Клуб На Нестопанските Организации, гр. Търговище

….

Приложение 1: Анализ на ситуацията и нашите конкретни препоръки за включване към проекта на Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“

През последните години с все по-голяма категоричност се доказва важността на инвестирането в политики, програми, услуги и интервенции в подкрепа на развитието на детето в най-ранна възраст. За постигането на оптимално развитие, детето в тази възраст се нуждае от сигурна, безопасна и любяща среда, наред с пълноценно хранене и стимулиране от страна на полагащите грижи за детето. В същото време, недохранването, освен до ниско тегло и ръст, води до трайни и необратими промени в развиващия се мозък на детето и последващо изоставане в умственото и психично развитие. Това е така, защото в първите три години се изгражда 80% от капацитета на мозъка, като 75% от всяко хранене е „храна“ за него. 

За съжаление в България няма актуални национално представителни изследвания относно храненето на бременната жена, кърменето, захранването и храненето на малките деца. Анализът на данните за България потвърждава увеличаващия се брой на децата, живеещи в бедност – през 2019 г. 27.5% от децата на възраст 0 – 17г. са изложени на риск от бедност. Това означава, че всяко 4-то дете живее в риск от бедност, с нарушено право и възможности за постигане на пълния си потенциал. Освен това, България е на второ място по детска смъртност в Европейския съюз (ЕС), като вероятността дете да умре между раждането и пет-годишна възраст е 70 % по – висока от средната за ЕС.  Храненето на жената по време на бременността, кърменето, правилното захранване и хранене на детето са от изключително важно значение и с пряко влияние и въздействие върху развитието и здравето на детето в ранна възраст. Нашето проучване в рамките на застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“, на характеристиките на храненето на децата на възраст от 0 до 3 години в уязвимите общности, на базата на девет различни изследвания, проведени в периода от 2007 до 2020 година, показа:

1. Ниска продължителност на кърменето (средно 3 месеца, като изключителното  кърмене е с много ниска честота – 4,2 % при децата до 1 месец, 1,3 % при кърмачетата на 4-5 месеца) и ранно захранване с неподходящи за възрастта храни. 

2. Децата преминават много рано на обща храна, което води до недостатъчен прием на нужните вещества (липсва период на захранване или се захранват с кисело мляко).

3. По данни на НСИ (2020) близо 58% от децата от уязвимите общности не получават пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно по финансови причини, а 52 % не получават поне едно хранене дневно, включващо месо, пиле, риба или вегетарианския им еквивалент. Това означава, че всяко второ дете не се храни пълноценно по финансови причини!

4. Храненето на децата (1-3г.) е еднообразно – с продукти с ниска биологична стойност. 

5. Повишена консумация на нездравословни храни, която започва преди навършване на една година  (храна/напитки с високо съдържание на сол, бързи въглехидрати и мазнини, като например газирани напитки, опаковани готови солени закуски, сладки и разтворими супи и бульони).

6. Възпроизвеждат се погрешни практики на захранване и модели на хранене, тъй като майките в ромска общност се допитват предимно до по-възрастни жени от общността за отглеждането на децата. 

7. Данните на НЦОЗА показват, че 61% от ромските деца от 6-11м. месеца страдат от различни форми на анемия (в тази група заболяването е с обществена значимост), което налага спешни мерки за подобряване на храненето. Начало на подпомагането с храна, подходяща за възрастта след 10м. е вече прекалено късно.

Във връзка с нашата инициатива за подобряване на храненето на децата от уязвимите групи и за да разберем по-добре потребностите и зоните за подкрепа на семействата, през 2021г. проведохме редица фокус-групи и интервюта с майки на деца от уязвимите общности. По време на срещите ни майките  ясно заявиха, че за да подобрят храненето на децата си, имат нужда от регулярно хранително и материално подпомагане за цялото семейство, наред с обучение и консултиране по въпроси, свързани с кърменето, захранването и храненето на детето.

Препоръка 1: Да се увеличи възрастовия обхват на Програмата от раждането до 36 месец. 

Препоръка 2: Програмата да предвижда мерки за подпомагане на семействата в периода на активно захранване на децата на възраст след четвърти месец. Този период е много критичен и изисква специални познания от страна на майките и полагащите грижи за детето, както и ресурси за да бъде преминат този ключов за развитието на детето период.

Препоръка 3: Във вид помощ 3: „Пакети за новородени деца“, да се предвиди възможност за подпомагане с адаптирано мляко – особено в случаите, в които освен критериите за допустимост за подпомагане, са налице и медицински показания за невъзможност на майката да кърми.

Препоръка 4: Освен  ваучер/карта/ за храна в детска кухня да предвидят и други мерки за хранително подпомагане на най-малките, които да гарантират равен достъп на нуждаещите се деца, независимо дали в общината, в която живеят има действаща детска кухня. Такава алтернатива би била ваучер за храна и хранителни продукти, необвързани с детската кухня.

Препоръка 5: За най-нуждаещите се семейства да се предвиди възможност за допълнително хранително подпомагане – освен ваучер/карта/ за храна в детска кухня. Това се налага защото детската кухня е изчислена да предлага хранителна стойност равна на едно хранене на ден. Храненето само с храна от детската кухня макар и  да ограничава риска от недохранване, не го елиминира напълно.

Препоръка 6: Да се предвиди възможност за комбинирано подпомагане по всички четири мерки, предвидени в проекта на  Програмата, в случаите, в които това е наложително.

Препоръка 7: Интегрираният подход, предвиден в Програмата да предвижда освен описаната „съпътстваща подкрепа за преодоляване на бедността и социалното изключване“, да включва и  специализирани услуги в подкрепа на правилното хранене на децата: услуги за информиране, консултиране и обучение във връзка с храненето; (2) оказване на практическа подкрепа, свързана с изключителното кърмене, захранване и хранене на детето; (3) хранително суплементиране – предоставяне на хранителни добавки по препоръка на специалисти по детско хранене за нуждаещите се деца;

Друг елемент от контекста, който е свързан с подобряване на храненето на децата е динамиката в сектора за предоставяне на услуги за деца и семейства. На терен работят и други лицензирани доставчици на социални услуги за деца и семейства (освен общините), които предоставят услуги в тясно взаимодействие с ОЗД и АСП. Съществува разнообразие на услуги, които се предоставят на децата и семействата, извън тези създадени по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015г.) и в последствие финансирани по ОПРЧР 2014-2020г., които също могат да предоставят услуги на нуждаещите се семейства в подкрепа на ранното детско развитие. Необходимо е да се включи целият наличен потенциал от услуги и доставчици, за да се постигне целта – подобряване на храненето и качеството на живот на децата. С промените на Закона за социалните услуги, обн. на 17 февруари 2021 год., оставят редица неясноти по отношение на обхвата на услугите по чл. 15 и стандартите за предоставяне на социалните услуги. Вярваме, че за да е ефективно подпомагането на нуждаещите се семейства, то трябва да бъде обвързано с други, допълнителни мерки.

Препоръка 8: Изрично да бъде отбелязано, че  лицензирани доставчиците на социални услуги (освен общините), също да могат да предоставят услуги в подкрепа на нуждаещи се семействата. Важно е всички семейства, които получават хранително подпомагане от АСП, да бъдат включени и в услуги за развитие на родителски умения (на местата, където такива услуги се предлагат).

Препоръка 9: При създаването на новите стандарти за социални услуги от ЗСП (чл.15, по т. 5 или т.3) да бъде включена Програма в подкрепа на храненето на децата 0-3г. , която да част от социалната услуга, която да позволява клиентите й да се възползват и от възможностите за хранително подпомагане по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“,  и да е финансово обезпечена.