Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

grand_master

Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

Поставяне на темата за ранното детско развитие във фокуса на обществото и управляващите и постигане на реални положителни промени в живота на децата от 0 до 3 години – това е амбицията на мащабния проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ за подобряване на грижите за най-бедните деца.

На заключителна среща бяха представени постигнатите резултати от застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред бедните общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, която работи за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Проектът беше изпълнен през 2023 от Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и 10 неправителствени организации*, работещи на територията на цялата страна. Инициативата е продължение на застъпническите каузи на обединението „С грижа от 0 до 3“, стартирали още през 2019.

Фокус на проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички рискови фактори, свързани с бедността.

По време на събитието обръщение направиха Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, Мария Херцог, президент на Child Rights Connect, Ева Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ към Омбудсмана на Република България.

Контекст
По данни на НСИ 17% от децата на възраст от 0 до 5 години живеят в бедност. Детската смъртност остава почти двойно по-висока от средното ниво в ЕС (3.6‰), като продължава да е особено висока в регионите с компактни етнически малцинствени и маргинализирани общности. Най-големите заплахи за децата, живеещи в бедност, са нездравословната среда и хранене, несигурността, насилието, ниското образование и влошеното здраве на родителите. В България липсват закони, нормативни и политически документи, изцяло посветени на ранното детско развитие, които да го разглеждат като приоритет. Необходими са целенасочени усилия за разработването и прилагането на програми, подходи и цялостни политики, с които да се преодолеят негативните тенденции и да се постигне реално равенство в грижите за децата от 0 до 3 години.

На срещата бяха обобщени постигнатите резултати по петте инициативи на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, които трябва да продължат да се развиват успоредно и интегрирано, за да се гарантира благосъстоянието на децата:

• „Всяко бебе е безценно“ – инициатива за подобряване на достъпа до пренатална грижа за неосигурените бременни жени

Всяка година около 7000 жени в България раждат бебетата си, без тяхната бременност да е проследявана. Липсата на медицинска грижа крие редица опасности за бебето и майката, а лекарите са принудени да се борят с неизвестни за тях рискове.

Голямата победа на инициативата са приетите промени в Наредба 26, с които се разширяват възможностите за прегледи и изследвания на неосигурените бременни. Дейностите по проекта включват също обучение на медиатори, широка информационна кампания, срещи с представители на институциите, анкета сред лекари за установяване на техните нагласи.

Но въпреки че промените в Наредбата са факт, нейното изпълнение е ограничено поради липсата на информираност, административни трудности, нежелание и дискриминационни нагласи. Затова информационната кампания трябва да продължи, за да убеди обществото, институциите и лекарите в необходимостта всички бременни да бъдат под лекарски контрол и във финансовите ползи от превенцията за обществото.

Повече по темата 

• „Добро хранене за добро бъдеще“ – инициатива за подкрепа на пълноценното хранене на детето.

Храненето в първите 1000 дни е ключово за развитето на мозъка и тялото на детето. Проучване показва, че децата в ромските общности не се захранват подходящо, не получават необходимите микронутриенти и енергия, по-често страдат от недостиг на желязо и изоставане в растежа.

Инициативата работи за повишаване на знанията и уменията на семействата за храненето на децата с консултации и обучения. Експертите се застъпват за постоянен скрининг, хранително суплементиране, подкрепа с хранителни пакети или ваучери. По проекта е създадена програма за хранителна подкрепа, която е пилотирана успешно в община Самоков.

Повече по темата

• „Невидимите, които виждаме“ – инициатива за промени в процедурата за издаване на лични документи.

240 000 български граждани нямат лични документи поради липсата на адресна регистрация. Това ги лишава от основни човешки права – достъп до социални услуги, здравеопазване, правни услуги, гласуване, работа – така държавата губи ценни човешки ресурси.

Експертите по проекта изготвиха предложения за промени в Закона за гражданската регистрация и Закона за личните документи, които ще позволят на хората без постоянен адрес да получат лични карти. Създадена е работна група в МРРБ, която работи за внасяне на тези предложения в НС до края на 2023.

Повече по темата

• „Да пораснем заедно“ – инициатива за осигуряване на услуги в подкрепа на родителството и отзивчивата грижа.

От години в България липсват адекватни и достъпни услуги, които да предоставят подпомагане на отзивчивото родителство и подобряване качеството на грижа за деца от 0 до 3 години. Липсва обществено и институционално разбиране за важността на първите три години от живота на бебето за неговото развитие.

По проекта са създадени план и програма за застъпническа кампания, доклад за преглед и описание на съществуващите услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства, формиран е експертен екип, който с участието си в различни регионални форуми и дискусии популяризира и развива темата.

Повече по темата

На срещата беше представена и добра практика: Инициативата „Ранно учене и развитие“, реализирана от фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово, в рамките на която с ежемесечни срещи с участието на 91 жени и 81 деца от общността бяха подкрепяни техните съвместни развиващи занимания.

• „Цветно утро за нашите деца“ – застъпничество за нормативни и законодателни промени за осигуряване на достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Липсата на национална лекарствена политика е бариера за достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве. Най-засегнати са бедните и уязвимите групи, които нямат средства за купуване на лекарства. Недостатъчни са аптеките и лекарските практики в малките населени места. Висчко това води до хронични заболявания и повече хоспитализации на децата от 0 до 3.

Застъпническата работа трябва да продължи с актуализиране на данните за децата от 0 -3 години и достъпа им до лекарства; изработване на финансова обосновка и примерен алгоритъм за получаване на достъпа до лекарство – с ваучери, с целева сума, с безплатна електронна рецепта.

Повече по темата

След края на проекта, неформалната мрежа „ С грижа от 0 до 3“ ще продължи работа за постигане на своята голяма цел: всяко дете в България да се роди здраво, в сигурен дом и семейство, да има достъп до качествени здравни услуги и безплатни лекарства, да се храни пълноценно и да развива своите способности от най-ранна възраст.