Писмо до заместник-министър Надя Клисурска относно програма за хранителна подкрепа

grand_master

ДО:
ГОСПОЖА НАДЯ КЛИСУРСКА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: Предложениe за изработване на Програма за хранителната подкрепа на децата от 0 до 3 години, по застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

През последните години с все по-голяма категоричност се доказва важността на детското развитие във възрастта 0-3г. На база научни доказателства и опита на други страни се създават програми за стимулиране развитието на децата, ранното детско образование, хигиена и кърмене.
Отчитайки нарастващия брой на децата живеещи в бедност (Според данните от НСИ, през 2019 г. 27.5% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност), все по-наложително е да се постави акцент върху темата за храненето на децата от рисковите групи.

В тази връзка, ние от сдружение „Бъдеще за децата“ – гр. Казанлък, сдружение „Знание“ – гр. Ловеч и Фондация „Здраве и социално развитие“ – гр. София и други партньорски организации, инициирахме застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“ в подкрепа на храненето на децата във възрастта 0-3г., насочена към семействата от рискови общности. Инициативата е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Целта на застъпническата инициатива е да се повиши възможността за осигуряване на равен достъп до пълноценно и здравословно хранене на всички деца, независимо от отдалечеността на мястото им на живеене и социално – икономическо състояние на родителите, а именно: ангажимент
на държавата в подкрепа за идентифициране на хранителните нужди на децата и подкрепа в осигуряване на хранене съответстващо на възрастта им.

В тази връзка, проведохме редица фокус-групи и интервюта с майки на деца от уязвимите общности, които споделиха, че за да подобрят храненето на децата си, имат нужда от регулярно хранително и материално подпомагане за цялото семейство, но и от обучение и консултиране по въпросите на храненето на децата (0-3г.). Приложили сме кратка информация за резултатите от проучванията. (Приложение 1)

Като организации с дългогодишен опит в предоставянето на услуги на деца и семейства, както и въз основа на проведените изследователски дейности, предлагаме в България да се разработи и приложи многокомпонентна програма за подобряване на храненето на децата (0-3) от уязвимите групи със следните компоненти: (1) повишаване на здравната грамотност и уменията на майките (родителите) чрез систематично обучение; (2) продължаваща подкрепа на майките за правилно хранене на децата чрез регулярно консултиране; (3) хранително суплементиране – предоставяне на
хранителни добавки по препоръка на специалисти по детско хранене за нуждаещите се деца; (4) подобряване на достъпа до институционално хранене вкл. детска кухня; (5) хранително подпомагане на нуждаещите се семейства с малки деца, във вид на конкретни продукти, напр. ваучери за месо, мляко.

Така описана същността на услугата предполага програмен подход, отговарящ наиндивидуалните нужди на семействата, в нея се регламентира и хранително подпомагане във вид на ваучер/карта/ за храна в детска кухня, в случаите, в които е приложимо, а за най-уязвимите деца на възраст 4-10 м., като и за тези в населените места където семействата не могат да се възползват детска кухня, ваучерът може да важи за закупуване на пресни продукти – месо, мляко, зеленчуци – подходящи за приготвяне на храна за най-малките в домашни условия. Задължителен елемент от програмата е обучение и консултиране на семействата при отглеждане на децата от 0 до 3 години, подкрепа при кърменето и пълноценното и здравословно хранене на децата.

През последните години, в страната се създадоха различни социални услуги в подкрепа на децата и семействата от уязвими групи, с цел оптималното им използване предлагаме различните компоненти на програма, да са част от дейностите на социалните услуги и да се обезпечават, финансово, през тях като се използват възможностите на чл. 15, т.3 или т. 5 от ЗСУ. Според
Допълнителните разпоредби на ЗСУ – „Общностна работа“ по чл. 15, т. 3 е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие“, а „Обучение за придобиване на умения“ по чл. 15, т. 5 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

В допълнение смятаме, че семействата, които са в крайна нужда и отговарят на критериите, освен обучение и консултиране по въпросите на детското хранене, могат да се възползват от възможността за хранително подпомагане по мярка 4. „Детска кухня“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“. Според организациите работещи по застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“, ОП „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“ дава възможност за пилотното изпробване на предлаганата от нас Програма за подкрепа на пълноценното и здравословно хранене на бебетата и децата във възрастта 0-3г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

С оглед динамичните политически процеси в страната и подготвяните промени в сферата на социалните услуги, предлагаме при създаването на новите стандарти за социални услуги да се включи многокомпонентна програма в подкрепа на пълноценното и здравословно хранене на бебетата и децата във възрастта 0-3г. Различните компоненти на програмата да са в обхвата на социалните услугите по чл. 15 от Закона за социалните услуги, като се използват ресурсите на създадените социални услуги и се обезпечават финансово през тях.

Госпожо Клисурска, в следващите месеци, в рамките на застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“, предстои създаването на експертна група, която да работи по темата за пълноценното хранене на децата от 0 до 3г. и да начертае конкретните стъпки за създаването на
програмата. В тази връзка, бихме искали експерти от МТСП и АСП да се включат в работната група и да допринесат с административния си капацитет и опита за създаване й. В момента проучваме и международния опит и предвиждаме посещение на добра практика в страна, в която има
функционираща подобна програма

Нашите предложения към програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“ ще бъдат внесени допълнително в регламентирания срок.

Оставаме на разположение за допълнителна информация и коментари по инициативата и предложенията.

С уважение,
1. Фондация „Здраве и социално развитие“
2. Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък
3. Сдружение „Знание“ Ловеч