Нова инициатива подкрепя ранното учене на децата от бедните общности

grand_master

Чувствителност по темата за ранното детско развитие, осъзнаване на необходимостта от ранно учене и от отзивчиви грижи за децата от 0 до 3, подобряване на родителския капацитет, информиране на местната общност и институциите…това са част от целите на проект „Ранно учене и развитие“, за който разказва Анче Кривонозова от Фондация „Бъдеще” Ракитово.

Проектът стартира на 1 юни, 2023 г. с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива и е с продължителност 6 месеца.

Фондация „Бъдеще” Ракитово е създадена през 1997 година и работи активно за интегриране в обществото на хора от различни етнически и социални групи, като обръща особено внимание на подобряването на благосъстоянието на децата.

Какви са проблемите, на които се търси решение с проект „Ранно учене и развитие“?

Основният проблем е липсата на достатъчно качествени грижи за малките деца в бедните общности.

В община Ракитово голяма част от децата не са обхванати от ранното детско учене. Ромската общност наброява около 4200 души или 50 % от населението на града. Единствената услуга за децата са детските ясли, а в тях няма достатъчно места, освен това липсват обучени педагози. Над 80 % от децата на възраст от 0-3 г. се отглеждат в семействата поради липса на свободни места в детските заведения, миграция на семействата извън страната, нисък образователен статус на родителите, липса на знания относно важността на отзивчивите родителски грижи. Така голяма част от тези деца се записват чак в предучилищна група в обособеното ромско училище на 5-6 годишна възраст, което време е крайно недостатъчно за усвояване на български език и подготовка за училище. Те не показват добри академични постижения в училище, отпадат, впоследствие нямат конкурентноспособност на трудовия пазар и заемат мястото на своите родители в живота.

Друг сериозен проблем е миграцията на родителите – децата се оставят на грижите на роднини или пък постоянно се местят, което не позволява записване в детски заведения.

Нисък родителски капацитет е още една причина за липсата на подходящи грижи за най-малките деца, което е масово сред семейсвата от бедни и маргинализирани общности.

Има и други дефицити – липса на услуги за деца от 0-3 г. и техните родители, липса на информираност на институциите относно важността на ранното учене за развитието на децата.

Какви са целите на проекта?

Проектът е стъпка в посока подобряване грижите за децата. Процесът е дълъг и започва от повишаване на информираността и сътрудничеството с местните власти и институциите с цел разпознаването на ползите от ранното детско развитие.

С реализацията на проекта си поставяме за цел да повишим обществената чувствителност по темата «ранно учене», да взаимодействаме с местната власт в посока подобряване грижите за децата от 0-3 години, да повишим родителския капацитет и създадем трайни навици у родителите от бедни общности за съвместни занимания вкъщи с децата.

Кои са основните фактори, които затрудняват родителите от бедните общности да се грижат добре за децата?

Родителите от бедни и уязвими общности се сблъскват с редица фактори, затрудняващи до голяма степен отговорното и адекватното родителство в първите 1000 дни. Сред тях са безработицата, ниското ниво на образованост, многото деца в семействата, липсата на здравни осигуровки, лошите жилищни условия, социалната изолация.

Докладът на Европейската комисия за България за 2019 г. определя като критична ситуацията с броя на децата на възраст до 3 години, за които се полагат грижи в детски заведения. Тази тенденция е най-притеснителна за децата, чийто майчин език не е български. Степента на бедност и липсата на информираност в малките населени места, отдалечени от големите градове, създават бариери пред възможностите за ранно учене при децата.

Материалната база е бедна и неподдържана, липсва информираност за нови технологии, информацията, която е достъпна на местно ниво, е много остаряла, комуникацията и транспортните връзки с градовете са силно затруднени.

Как детските ясли могат да подпомогнат развитието на децата?

В детските градини има система за повишаване на квалификацията и професионалните умения на персонала по отношение на подкрепата и работата с деца със специални потребности, с увреждания, с различен етнически произход, както и по отношение на подкрепата на двуезичните деца и тези, за които българският не е майчин език. Не съществува такава регламентирана система за работещите в детските ясли нито по отношение на работата с тези групи деца, нито по отношение на грижите, образованието и възпитанието на децата, въпреки че съществуват отделни практики. Необходимо е актуализиране на ролята на детската ясла като структура, която не само отглежда, възпитава и обучава деца, но е и в помощ на семействата. За тази цел е необходимо включване на обучени педагози в детските ясли, както и осигуряване на места за всички деца в яслените групи. След това трябва да има фокус на детските градини не само върху подготовката на децата за училище, но и върху цялостното им благополучие и пълноценно развитие.

Какви дейности предвиждате, за да има повече разбиране в общността за важността на ранното детско учене?

От самото начало на проекта тече информационна кампания, чиято цел е да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на ранното учене за цялостното развитие на човека.

Проектът предвижда организиране на работна среща с местна власт, директори на детски градини и представители на институции.

Планирани са също срещи с родители и настойници, като вече беше проведена една от тях. На тези срещи се предоставят обучителни материали /книжки с приказки, книжки за оцветяване, пастели/ за съвместна работа с децата вкъщи, разговаря се за важността на ранното учене и за добрите практики в отглеждането и възпитанието на децата.

Организират се и различни събития, като например Конкурс за рисунка, апликация, мозайка, отбелязване на празници. Участвахме в честването на 1 юни – Международен ден на детето, в центъра на града. На голям интерес се радва и мобилната библиотека, която общината подари на гражданите за 24 май.

Разкажете за вашето сътрудничество с местните власти и институциите, как ви подкрепят?

Проектът се изпълнява в партньорство с община Ракитово. Очаква се одобрение и сключване на договор по проект „Бъдеще за децата на община Ракитово“, който касае предоставяне на социални услуги за деца в риск и от уязвими групи. Планирани са патронажна грижа за деца от 0 до 3 годишна възраст, подкрепа за деца с увреждания и други услуги за ранно детско развитие. Проектът ще се изпълнява в рамките на 26 месеца.

Предстои актуализиране на местната стратегия на общината и темата за ранното детско развитие да бъде добавена като приоритет.

Имате и други проекти за повишаване капацитета на родителите, виждате ли позитивен резултат от вашата работа?

Миналата година реализирахме проект «Как да отглеждаме здрави и умни деца», чиито цели бяха да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му; да повиши знанията и уменията на майките за кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето; да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически кулинарни сесии.

Като резултат можем да отбележим, че майките, участвали в обучителните сесии, са придобили трайни навици относно кърменето и здравословното хранене. Те получиха «Наръчник за здравословно хранене» и досега приготвят храна за децата си вкъщи и информират и други майки.

Какви резултати очаквате от проекта?

Информиране и осъзнаване от родителите и от цялото общество на важността на ранното учене и на ранните грижи за децата. Очакваме да се включат над 90 родители на деца от 0-3 години в работните срещи за повишаване на родителския капацитет. Работим за актуализиране на образователната стратегия на общината и ранното детско развитие да бъде добавено като приоритет. Очакваме в конкурса по проекта да се включат най-малко 90 родители и техните деца със съвместно изготвяне вкъщи на рисунка, апликация, мозайка и др. Полагаме усилия родителите да придобият трайни навици за съвместни занимания с децата.

Финалът на проекта не означава финал на вашите усилия – как ще продължите работата си в посока подобряване на грижите за децата?

Темата за ранното детско развитие и в частност ранното учене е приоритетна за организацията, ще продължим да се застъпваме с организациите от неформалната мрежа « С грижа от 0 до 3 години» за подобряване на грижите за деца от 0-3 години и прилагането на «Рамката за пълноценна грижа». Ще продължим сътрудничеството с местните власти и доставчиците на социални услуги за деца и семейства с цел разпознаването на ползите от ранното детско развитие, ранното учене и отзивчивите грижи и
включването на нуждите на семействата с малки деца в картата на услугите.