На фокус: Пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст

grand_master

На национално заключително събитие, застъпнически проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност, “С грижа от 0 до 3”, представи предложения за промени в политиките в подкрепа на грижата за децата.

От 2020 г. насам “С грижа от 0 до 3” се застъпва за системна промяна в ключови области на политиките за ранно детско развитие. Проектът се изпълнява от неформална застъпническа мрежа, от 11 граждански организации и ще продължи до 2023 г. Тя работи в пет области – Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена; Осигуряване на подкрепа за пълноценно хранене на детето; Облекчаване на процедурата за издаване на лични документи; Осигуряване на услуги в подкрепа на ранното учене и полагането на отзивчива грижа; Достъп до безплатни лекарства на децата до 3-годишна възраст. Проектът се финансира  от фондация „Тръст за социална алтернатива“  фондация „Отворено Общество“ и фондация „Портикус“. инициативата ще продължи да подкрепя застъпническата мрежа до края на 2023г.

На 25 октомври в хотел “Интерконтинентал” се проведе форум, на който се представиха резултати от проведените проучвания по петте застъпнически направления, както и постигнатия резултат към момента. В допълнение на това по всяка от темите на проекта бяха представени и добри практики от европейски страни със сходен социално-икономически профил на България.

Събитието бе открито от г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на фондация “Тръст за социална алтернатива” и г-жа Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика. „Гарантирането на правата на децата във всички сфери на обществения живот и предоставянето на достъп до качествени грижи и услуги според индивидуалните потребности са сред основните приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика“ – каза заместник-министърът. Тя представи целите и приоритетните области на работа по линия на предстоящия за одобрение национален план за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030), който обединява ключови мерки в подкрепа на детското развитие и фокус върху намаляването н адетската бедност.

Ръководителя на проекта, Росица Милкова-Джоел, говори за достъпа до качествени услуги с пряко влияние върху майчино и детско здраве, както и мрежовото застъпничество в подкрепа на ранното детско развитие. Посочи основните успехи от мрежовото застъпничество, сред които:

    • изграждане на капацитет сред граждански организации чрез обучения по съвременни теории, политики и практики за ранно детско развитие и изграждането на капацитет сред организациите с практическа насоченост: методи и техники на успешното застъпничество, базирано върху актуални данни и доказателства
    • поставяне в дневния ред на правещите политики лица и институции темите, които не само са важни от експертна гледна точка, но и спешни за решаване от гледна точка на родителите. Теми, които с години наред отсъстваха от публичните дискусии.

В продължение бяха представени резултатите в националните застъпнически инициативи на “С грижа от 0 до 3”.

Диляна Дилкова (“Национална мрежа на здравните медиатори”) представи инициативата „Всяко бебе е безценно“, в рамките на която организациите се застъпваха за достъп до редовни АГ-прегледи на неосигурените бременни жени от България. През август тази година здравното министерство реши да измени наредбата, която регламентира прегледите – до тогава неосигурената бременна жена имаше право само на един безплатен АГ преглед за цялата бременност. В резултат на застъпническата работа на гражданските организации, здравното министерство увеличи тройно броят на прегледите – това означава, че от януари 2023 всяка бременна жена ще има право на четири безплатни АГ прегледа и до две лечения в болница, при нужда.

Г-жа Майя Грозданова, експерт застъпничество по инициатива “Достъп до медикаменти на децата до 3 – годишна възраст”, представи извадки от анализа, обуславящ нуждата от целенасочена лекарствена политика за децата до 3 г. В допълнение на това, г-жа Снежана Костадинова представи международния опит чрез практиките на Германия и Швеция, където лекарствата за децата до 3г. са безплатни, и все пак за да има родителско участие, нормотвореца е предвидил съучастие в минимален размер от стойността на рецептата.

За пълноценното хранене на детето в ранна възраст говориха г-жа Майя Грозданова, експерт застъпничество, “, г-жа Силвия Василева, фондация „Здраве и социално развитие“. Представени бяха основните предизвикателства пред пълноценното хранене на децата особено от бедни семейства и последиците от това върху здравното развитие на детето. По време на презентацията специално място зае и разработеното предложение от организациите за хранителна програма, която включва информиране, консултиране и подпомагане с хранителни продукти семействата с ниски доходи. В допълнение на това, презентаторите споделиха наученото от учебната визита в център за работа в общността в Шотландия.

Инициатива “Невидимите, които виждаме” също бе представена като основния й говорител,г-жа Даниела Михайлова (“Инициатива за равни възможности“) подчерта за важността на проблема – над 240 хил. български граждани са без лични документи, като причина за това е изменение в закона от 2011г. Г-жа Михайлова представи и разработените предложения за възможни решения на проблема.

“Да пораснем заедно” покрива областта на отзивчива грижа и подкрепа на ранното учене на детето. Г-жа Юлияна Наскова („ЛАРГО”) представи аргументирано нуждата от въвеждане на услуга в подкрепа на ранното учене и полагането на отзивчива грижа за детето до 3 г. като национална политика. Тя презентира и елементите, които организациите предлагат да бъдат част от услугите в подкрепа на родителството.

Наталия Михайлова (“Джънкшън”) и Снежана Костадинова подкрепиха презентациите по инициативите като представиха различни доклади за представяне на добри практики и решения в страни от ЕС и други държави.

“С грижа от 0 до 3“ вярва, че пълноценната грижа осигурява отглеждането на децата в благоприятна среда, в която могат да се развиват емоционално, когнитивно, физически и социално добре. Това бе и концепцията на събитието “Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст”, около която се обединиха присъстващите. Участваха представители на национални, регионални и местни институции и организации, експерти от академична общност и гражданския сектор, активисти, родители и представители на ромската общност

Участниците в заключително събитие по проект “С грижа от 0 до 3” получиха поздравителни писма от Министерството на Здравеопазването и Българският лекарски съюз по отношение на стремежа за подобряване на майчиното и детско здраве в страната.