На национална кръгла маса ще се представи необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда

grand_master

На 10 май 2022 г. от 09:30 часа в хотел „РАМАДА“ гр. София ще се проведе национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“. През годините гражданския сектор натрупа практически опит в развитието на уменията на родители да се грижат отговорно и пълноценно за бебетата и децата си и показа успешни пилотни практики. Услугите за отзивчива грижа от 0 до 3 години, подкрепяни от донорски организации не могат да обхванат всички целеви групи, нуждаещи се от подкрепа. Ето защо е важно акумулираният опит да бъде трансформиран в устойчиви публични политики, които да защитават общия интерес с подкрепа на държавата.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. На него ще бъдат разгледани изводите от изследователския доклад, който обосновава необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда. Ще бъде представен и работен вариант на елементи от програма за отзивчиви грижи за деца от 0 до 3 години, включително сред най-уязвимите общности.

Кръглата маса се осъществява в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“. Проект „Ранно учене и развитие“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил, а партньори са Фондация „Фонд ИГА“ гр. Пазарджик и Фондация „Бъдеще“ гр. Ракитово.

Дата на събитието: 10.05.2022 г.

Място: Хотел Рамада, гр. София

Предварителен дневен ред:

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе

10:00 – 10:40

  • Откриване. Грижата за най-малките сред най-уязвимите – представяне на програма „От 0 до 3“, Тръст за социална алтернатива
  • Представяне на участниците в срещата
  • Детското и майчино здраве като приоритет, представител на  Министерство на здравеопазването.
  • Възможностите за подкрепа в грижа за децата от 0 до 3, представител на Министерство на труда и социалната политика.

10:40 – 11:10 Проект „Ранно учене“ – необходимостта от социални услуги към децата и семействата от 0 до 3. Сашо Ковачев, Сдружение Ларго, ръководител на проекта. Резултати от изследователски доклад по проекта, Юлиана Наскова, координатор

11:10 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 12:00 Представяне на елементи от програма за отзивчива ранна грижа. Възможностите за услуги от 0 до 3 през Закона за социалните услуги

12:00 – 13:00 Обсъждане и препоръки на участниците към програмата

13:00 – 13:30 Представяне на препоръките от участниците и на писмо за подкрепа. Закриване на срещата

13:30 – 14:30 Обяд