Липсата на лични документи на майката може реално да застраши живота на бебето

grand_master

В България над 240 00 души живеят без документ за самоличност, защото не могат да получат регистрация по постоянен адрес. Проект „Невидимите, които виждаме“ работи за това, всички български граждани да имат лични документи, като акцент са най-уязвимите групи – бременните и майките на деца до 3 години. 

 

 Интервю с адвокат Даниела Михайлова, експерт застъпничество по проект „Невидимите, които виждаме“, който се изпълнява от Фонд ИГА , Сдружение „Инициатива за равни възможности“, Сдружение „Хаячи“. Инициативата е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност  „С грижа от нула до три“,  изпълняван с подкрепата на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Какъв е проблемът, с който се бори проектът „Невидимите, които виждаме“?

В България над 240 00 души живеят без документ за самоличност. Причината е, че не могат да получат регистрация по постоянен адрес, защото не могат да докажат валидно правно основание за владеене на имота, съгласно действащата нормативна уредба. Последиците за засегнатите са, че в нарушение на основни граждански права, те не могат да ползват здравни, образователни, социални и никакви  обществени услуги. А последиците за обществото са, че се губи значителен човешки ресурс.

Нещо повече – не само че не могат да ползват услуги, но и не могат да изпълняват гражданските си задължения. Едва когато го разберем, започваме да се питаме, дали не е по- добре да се реши пробелмът.

Цифрите от МВР, които получихме към март 2021, със сигурност се увеличават ежедневно и към днешната дата бройката е по-голяма – всеки ден се случва нечия лична карта да изтече и ако това е човек без регистрация, не може да я поднови. Всеки ден има деца, които навършват 14 години и техните родители нямат регистрация

 Каква е основната цел на проекта?

Създаване на възможност бременни жени и майки на деца до 3 г. от засегнатите групи да получат регистрация по постоянен адрес и документ за самоличност.

Но целта е и по-глобална – да се създаде законова възможност за гражданите със затруднения за регистрация да я получат и да могат да си издадат лична карта.  Решението на този въпрос е единствено със законодателна промяна.

Как са засегнати правата на децата и какви са последствията за тях?

Ако възрастният може да бъде отговорен за това, че няма необходимите документи, за да се сдобие с регистрация, детето не може да бъде държано отговорно.

Проблемите започват още по време на бременността и невъзможността за нейното проследяване, защото без лична карта, не можеш да имаш личен лекар. Затруднения има и в родилния дом – с акта за раждане, с удостоворението за раждане и връчването му на майката , която всъщност не може да се легитимира като майка, не може да му избере личен лекар, така то започва да изпуска имунизации, липсва му едакватна грижа…В тази възраст това може да е животозастрашаващо. Уязвимостта на тези малки граждани е обективна и те нищо не могат да направят. Задължително е държавата да се погрижи за тях.

Трудността е с идентификацията на майката. Тя може да го направи само с удостоверението за раждане, но това е документ, който няма снимка. Затова в родилните домове импровизират, правят справки в ГРАО системата и системата на МВР, почти разследване. Имат места, където има много деца, които дълго са без акт за раждане, а майките до ден днешен не са получили удостоверение за раждане, такъв район е папример „Надежда“ в Сливен.

Когато тези деца станат по-големи, имат и други проблеми – прием в детска градина, детска ясла, училище.

Това са хора, които не съществуват за държавата, затова ги нарекохме „невидими“.

Какво е постигнато до този момент?

Проучване и анализ на проблема; създаване на продукти (видеа), визуализиращи темата. Проблемът и възможните решения бяха обсъдени на кръгли маси на национално и местно ниво и с отговорната администрация. Проведени са застъпнически срещи за събиране на общностна подкрепа. Предоставени са правни консултации на засегнати лица. Изготвени са становища с предложения за промени в Закона за гражданската регистрация и Закона за българските лични документи. Получихме и политическа подкрепа.

В момента продължаваме да работим с група депутати, които внесоха в Парламента предложение за допълнение в закона за българските лични документи. Неговият смисъл е, че органите на МВР нямат право да отказват издаване на документ с аргумента, че няма регистрация по постоянен адрес. МВР внесе негативно становище и не се прие в зала, сега продължаваме с предложения за корекции в закона за гражданската регистрация и имаме уверение, че след парламентарната ваканция същата група депутати ще ги внесат.

 Какви са законодателните промени, с които може да се постигне решение?

Детайлизиране на правомощията на общинските комисии по адресна регистрация. Приемане на текст, с който изрично да се приеме, че за включване на адрес в националния класификатор не се изследва законността на строежа. Детайлизиране на чл. 92, ал. 2, т. 3 от ЗГР с примерно изброяване на «други документи, доказващи собствеността или ползването на имота». Възстановяване на заявителния режим за регистрация по постоянен адрес с отпадане на изисквания за представяне на документи. Възприемане на разпоредба, която изрично сочи, че съгласно българското законодателство, не е възможно лице да няма актуален постоянен адрес, като се възприеме, че актуалният постоянен адрес е последният, с който лицето е отбелязано в регистрите на населението. Въвеждане на служебен адрес, като такъв се определи за всяка община. С разширяването на правомощията на комисията по адресна регистрация се дава възможност лицата без постоянен адрес да бъдат регистрирани на служебен адрес на съответната община. Въвеждане на допълнение в Закона за българските лични документи. Очакваме всичко това да се лансира във формата на ново предложение и да решим проблема  в рамките на проекта.

 

Вижте повече тук:

https://www.facebook.com/NevidimiteKoitoVizhdame

https://www.linkedin.com/company/nevidimite-koito-vijdame

https://twitter.com/3PWkANPGaJz1jOy?s=09