Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности

grand_master

Здравните медиатори играят много важна роля за гарантирането на качествени здравни грижи и услуги  за децата от бедни семейства. Те могат да помогнат за намаляване на социалните неравенства в здравеопазването и да осигурят достъп до всички налични ресурси за децата от маргинализирани и бедни социални групи.

Професията Здравен медиатор и ролята на Националната мрежа на здравните медиатори

Въвеждането на професията на здравния медиатор беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение.

Историята на здравното медиаторство у нас започва през 2001 г., когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравните услуги. Те водят до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболявания, повишена детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии. Очертава се тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи.

През 2001 г. по пилотен проект на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ започнаха работа първите 5 здравни медиатори в ромския квартал на гр. Кюстендил. След дълги години на застъпнически усилия на екипа, въвел професията в България, в сътрудничество с екипа на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП), професията се разви от пилотна неправителствена дейност до държавна политика – от 2007 г. здравните медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет.  На 23 април 2007 г. в София е учредено Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“.  Постоянните усилия на членовете на организацията  и успешната работа на здравните медиатори доведоха до превръщането на Мрежата в силна и устойчива неправителствена организация, чиито членове ежедневно работят на терен сред уязвимите общности.

Основни цели и проекти на Националната мрежа на здравните медиатори

Основните цели на Мрежата на здравните медиатори са подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение; подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България; повишаване на здравната култура на етническите малцинства; повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система.

Здравните медиатори в цялата страна постоянно обменят опит и повишават капацитета и уменията си. Те имат участие в изграждането на гражданското общество и са с активна роля в сътрудничеството с държавни институции, местни и регионални власти.

Сред темите на проектите на Мрежата на здравните медиатори е повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности; подобряване на достъпа до здравни и социални услуги; подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности; повишаване на здравната култура и информираността на населението; застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки; координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети и други.

Здравният медиатор – мост между институциите и уязвимите

През годините работата на здравните медиатори за преодоляване на негативните тенденции е оценена като изключително полезна. Всяка година мрежата от здравни медиатори се увеличава, като в нея се включват нови общини.

През 2019 г. здравните медитори са включени в текстовете на Закона за здравето, а приетата през 2020 г. Наредба № 1 уточнява изискванията за дейността на здравните медиатори и дефинира задачите им като подпомагащи дейността на общините и на лекарите.

Всички здравни медиатори са обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването. Здравните медиатори работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят езика на местната уязвима общност – ромски/турски/влашки език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на общността, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицински специалисти и социални центрове.

Здравният медиатор е от полза за пациентите, които срещат трудности при разбирането на медицинската информация, имат затруднения в комуникацията с медицинските специалисти или имат нужда от допълнителна подкрепа при управлението на здравните си грижи.

Медиаторите предоставят информация на пациентите за техните права в здравеопазването и  им помагат да изразят своите нужди и предпочитания относно лечението. Те участват и при разрешаването на спорове или конфликти, свързани с медицинската грижа.

Основното предимство на здравните медиатори е, че работят на регионално ниво и познават отвътре конкретния район, общност и местните организации и учреждения.

Ролята на здравните медиатори за децата от 0 до 3 години

Здравните медиатори имат решаваща роля за здравето на децата от 0 до 3 години от бедни и маргинализирани общности и тяхата дейност е особено важна,  тъй като ранното детство е период с  ключово значение за цялостното развитие на децата.

Здравните медиатори могат да бъдат важен инструмент в борбата със социалните неравенства, като помагат на родителите да се ориентират в системата на здравеопазването и да получат необходимата медицинска помощ и информация.

Ролята на здравните медиатори е да съдействат децата да получават качествени здравни грижи, да подпомагат ранното им развитие и да гарантират, че ще имат достъп до всички ресурси, които са им нужни, за да се развиват и растат здрави.

Една от ключовите дейности на здравните медиатори е да предоставят информация на семействата за най-добрите практики и методи за грижа за детето. Те могат да помогнат на родителите да разберат значението на здравословното хранене, на добрите хигиенни навици, на ваксините и редовните посещения при лекар.

Здравните медиатори играят важна роля в изграждането на доверие между родителите и здравните специалисти. За много бедни семейства здравните услуги могат да бъдат непознати и стресиращи, което може да доведе до избягването на медицинска помощ. Освен това, здравните медиатори подпомагат свързването на родителите с необходимите здравни заведения и услуги, като предоставят информация за болниците и здравните центрове в района.

Една от най-важните роли на здравните медиатори за децата от бедни семейства е да помагат за определянето и решаването на здравни проблеми, които могат да повлияят на развитието на детето. Те могат да съдействат за редовни прегледи, да разпознаят ранните знаци на здравните проблеми и да насочат родителите за своевременното им диагостициране и лечение.

Здравните медиатори могат да помогнат и за насърчаването на ранно образование на децата от бедни семейства, като предоставят информация за програмите и услугите за ранно детско образование и за това как да се включат в тях. Те насърчават родителите да участват в образователни програми за подобряване на родителския капацитет.

Основни проблеми пред здравните медиатори

Здравните медиатори в България играят важна роля в подпомагането на здравните услуги за децата и възрастните в рискови групи, но за да могат да изпълнят своите задължения успешно, е необходимо да се решат редица проблеми, пред които са изправени.

Необходима е подкрепа за тази професия в няколко направления – работата на здравните медиатори съчетава интервенции както в здравната сфера, така и в социалната, като прави професията една „интегрирана“ здравно-социална услуга. Към момента разработените нормативни документи се отнасят единствено до здравния компонент от работа на медиаторите, докато дейността им по социални казуси не е ясно призната. Необхдимо е и осигуряване на продължаващо обучение на здравните медиатори, засягащо социалния профил на тяхната работа.

Все още в редица общини здравните медиатори работят на минимална работна заплата, което води до текучество и загуба на кадри с дългогодишен опит и ценни умения. В някои общини в продължение на години на здравните медиатори не се осигурява работно място и необходимото оборудване, за да могат те пълноценно да консултират клиентите си, да се информират и да попълват месечни и годишни отчети.

В заключение, здравните медиатори играят важна роля за гарантирането на достъп до качествени здравни грижи за децата от бедни семейства. Те могат да помогнат за подобряване на здравето на децата, за развитието им и за преодоляване на социалните неравенства.

Но за да могат да изпълнят своята мисия, е необходима подкрепа и внимание от страна на правителството и здравните организации.

 

Източници:

http://www.zdravenmediator.net/index.php?pagetype=text&page_id=37

https://nmd.bg/profesiya-zdraven-mediator/

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150990

https://bnr.bg/hristobotev/post/101648446/d-r-radosveta-stamenkova

https://tretavazrast.com/2022/04/12/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0/

 

Снимка: pixabay.com