Доклад: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. възраст

grand_master

Настоящият анализ е изготвен по проект „Цветно утре за нашите деца“, част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”. Проектът цели подобрения в детското здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства на децата от 0-3 години като част от устойчива национална лекарствена политика.

Анализът се основава на данни от НСИ, целенасочена анкета с родители на деца от 0 до 18 г., анализ на официални стратегически и законови документи, както и други източници на релевантна информация по темата, като медийни публикации, експертни мнения.

Основната цел на анализа е да се открие желан и възможен модел за осигуряване на достъп до медикаменти за децата до 3 г. при извънболнично лечение, съобразен както с възможностите на държавата, така и с предпочитанията на родителите. В този смисъл се очаква дейностите по проекта като цяло, и този анализ в частност да подпомогнат държавните институции за изпълнение на ангажиментите на страната, свързани с целите, заложени в международни стратегически и програмни документи като Конвенцията на ООН за правата на детето, Цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, Глобалната стратегия за здравето на жените, децата и подрастващите (2016- 2030); Препоръките на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст от 2018 г.; Рамката за пълноценна грижа на СЗО, Световна банка и УНИЦЕФ от 2018 г.; Рамката за пълноценна грижа в ранно детство в Европейския регион на СЗО от 2020 г.

Прочетете доклада ТУК