Безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години – защо е толкова важно това да се случи?

grand_master

Повишена заболеваемост, включително хронична, повишен риск за отделяне на деца от семействата, по-чести посещения на лекар, висока детска смъртност, повишен брой хоспитализации – това са последствията от липсата на национална лекарствена политика, която да гарантира достъп до лекарства и здравни услуги на всички деца от 0 до 3 години

Инициативата „Цветно утре за нашите деца“ е част от проект за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

В проекта участват  фондация “Фонд ИГА”, сдружение “ЛАРГО”, сдружение “Клуб на НСО”, сдружение “Хаячи”, сдружение „Инициатива за равни възможности“, сдружение “Жажда за живот”

За целите и дейностите по проекта разговаряме с  Майя Грозданова, социален педагог и специалист по ранно детско развитие, част от инициативата “Да пораснем заедно”, застъпваща се за най-уязвимите семейства с деца до 3 години в България.

 

 

Да не можеш да купиш лекарство на детето си – възможно ли е това в страна от ЕС през 21 век?

В работата ми с различни социални услуги съм се сблъсквала с много случаи на деца, чиито родители нямат възможност да купят необходимите лекарства, а това е  решаващо при заболяване. Така например в ЦОП Нови Пазар, в който работи Сдружение „Хаячи“- партньор по инициативата, имаше един тежък случай, насочен към тях от ОЗД. Майката и детето са били приети по спешност в болница, след изписването родителите е трябвало да закупят лекарства, за да поддържат и долекуват детето. Поради липсата на финанси, лекарства не са били купени и детето с майката отново са били хоспитализирани. При изписването на детето, болницата е уведомила ОЗД и така с направление случаят се предал на ЦОП, които използвали спешния си фонд, за да закупят целево лекарствата. От ОЗД предупредили семейството, че ако детето бъде хоспитализирано още веднъж, ще се наложи извеждането му  от семейна среда.

На какви проблеми се търси решение с дейностите по проекта?

Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детското здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвимите групи. Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни.

Сред основните проблеми, които са регистрирани от инициативата, са непосилната цена на крайно необходими лекарства, допълнително обременяване на бюджетите на бедните семейства и още лишения за децата, липсата на аптеки в малките населени места, липсата на педиатри и на личен лекар и съответно на рецепта, липсата на регулярен транспорт от малки населени места.

Какви са последствията за децата от липсата на достъп до здравни услуги и лекарства?

Последствията са повишена заболеваемост, включително хронична, повишен риск за отделяне на деца от семействата, по-чести посещения на лекар, висока детска смъртност, повишен брой хоспитализации.

Каква е целта на проекта?

Основната цел на инициативата е осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства, диетични храни и добавки за всички деца на тази възраст.

Какъв е очакваният обхват?

През 2022 инициативата направи изследване и анализът на данни показва, че преките бенефициенти са около 180 000 (усреднен брой на децата от 0 до 3 за последните три години). От тях близо 50 000 са децата от бедни и уязвими семейства (28.3% от децата в България са изложени на риск от бедност – данни на НСИ за 2020 г.). Като прибавим към броя на децата до 3 години и членовете на техните семейства, засегнатите ще достигнат половин милион.

Какви са стъпките, за да се осигури универсален достъп до лекарства на всички деца от 0 до 3 години?

Трябва да бъдат приети нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

За целта са необходими застъпнически действия на национално и местно ниво: провеждане на регионални форуми с цел огласяване на проблема, представяне на изготвеното предложение и набиране на подкрепа от други НПО, представители на държавната администрация, журналисти.

Планираме провеждане на Национална кръгла маса и депозиране на подкрепеното предложение за разглеждане в Народното събрание.

Трябва също така да се направи анализ на нормативната и институционалната рамка с цел извеждане на основна информация, която да даде яснота има ли и какви са политиките и практиките за облекчен достъп до лекарства на деца до 3 г.

Анализът трябва да включва проследяване на актуални данни за детското здраве на деца от 0 до 3 г.

Други дейности по проекта са проучване на съществуващи добри политики, мерки и практики по темата и представяне на различни публични събития.

Сред важните активности е изработване на становище и предложение за нормативни промени, които да обезпечат постигането на основната цел на проекта – осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., като най-адекватното за момента решение е въвеждане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст или предоставяне на целева сума за всяко дете от 0 до 3 години на база финансова обосновка. Оценката за направените разходи  през 2021 г., общо за лечение в домашни условия, средно за 1 дете варира между 30 лв. и 1500 лв., което обуславя средна стойност  от  382 лв.

По данни на НСИ към 31.12.2022 децата от 0 до 4 г  са 229 534, така че може да се направи сметка какви средства се изискват, за да може всяко дете да получава необходимите лекарства.

Какво е свършено до момента?

Сформирана е застъпническа група по инициативата с ключови експерти от различни институции – Министерство на здравеопазването, Български фармацевтичен съюз, Омбудсман на Република България.

Информирана е широката общественост чрез проведени четири от общо шест регионални форума и е събрана подкрепа от ключови институции относно предложението.

Изпратено е писмо с предложение за промени в законодателството  до МЗ, МЗХ, МТСП.

В писмото до МТСП е направено предложение достъпът до лекарства да бъде част от мерките  на Плана по Гаранция за детето.

Като последващ резултат от провеждане на регионалните кампании и препоръка от тези срещи, създадохме платформа за онлайн подкрепа на предложението за законодателна промяна.

Какво е конкретното ви предложение за промени в законодателството?

По инициативата е изготвено  предложение за изменение на чл 45 в закона за здравното осигуряване, като се допълни предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за употреба лекарства за деца до 3 годишна възраст, а също така предписване и безвъзмездно отпускане на медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и хранителни добавки, предназначени за домашно лечение.

Механизмите за получаване на безплатни лекарства са издаване на електронна рецепта от лекар,  вписване на предписаните лекарства и лекарствени продукти в електронна здравна книжка на съответното дете.

По какъв начин планираните промени в политиките за лекарствата ще променят живота на децата и на семействата?

Очакваното въздействие е подобряване на детското здраве, особено сред най-бедните и уязвимите групи.

Друг очакван резултат от проекта е гарантиране на ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст и създаване на условия всички деца да бъдат лекувани пълноценно.

Превенцията и подобреното здраве на децата ще намалят бъдещи разходи, защото когато детето се лекува навреме, това ще доведе на спестяване на средства за скъпи лекарства и терапии, приемане по спешност в медицински отделения, ще се намали голямата смъртност, каквато е например в сливенска област.

Ще има положително влияние върху цялото общество чрез намаляване на социалното и здравното неравенство.

Какво показва проучването ви сред родителите?

Онлайн анкета „Гласът на родителите“ беше проведена сред 200 родители. Според нея оценката за общото лечение  за 1 дете е средно 382 лева за 2021 година.

Много често лекарите предписват добавки, които са свързани с превенция и подобряване на здравето и те също са с високи цени.

Нагласата на родителите е, че подкрепят идеята за безплатни лекарства и добавки, най-вече за деца от 0 до 3 години.

Какви са реакциите на институциите? Каква е подкрепата и обратната връзка?

Когато поискахме да включим МЗ в нашата експертна група, те отговориха, че подкрепят инициативата и е записано в меморандума, но нищо не се е случило,  освен това в този меморандум не е описано как ще се случи – дали със законови промени или с финансова обосновка.

Инициативата е представена в няколко града – Пазарджик, Нови пазар, Търговище, София, Монтана, Сливен. Имаме широка обществена подкрепа, както и подкрепа и позитивна обратна връзка от експерти и медицински специалисти.

Предложението е представено и пред депутати, като отново имаме позитивна връзка и одобрение, но без конкретни стъпки.

През 2023 представихме инициативата пред Омбудсмана и тя пое ангажимента да я представи пред правния отдел на институцията.

Предстои обсъждане дали целта може да бъде постигата с финансова обосновка, а не с промени в законодателството. В анализа на инициативата има готово изчислено предложения за необходимия бюджет. При потенциална бенефициентска група – малко над 180 000 деца, необходимите средства за осигуряване на безплатни лекарства за деца от 0 до 3 г. на база 300 лв на дете са около 55 млн. лв, което не е непосилна сума за бюджета, предвид факта, че пряко ще повлияе благополучието на децата в най-важната за тях възраст.

 

Научете повече за проекта тук https://www.youtube.com/watch?v=X8GlqkSihw8&ab_channel=TsvetnoUtre

 

Снимка: pexels.com